Riaditeľstvo školy

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD. - riaditeľka školy od 1. 7. 2019

PaedDr. Anna Semanová - zástupkyňa riaditeľky od 1. 9. 2019

Mgr. art. Peter Slávik - zástupca riaditeľky od 1. 9. 2019