Mgr. art. Juraj Vajó, ArtD.

Po gymnaziálnych štúdiách v Košiciach a súkromnom štúdiu kompozície (N. Bodnár) študoval odbor skladba na VŠMU v Bratislave v triede I. Paríka (1994-98). Doktorandské štúdium kompozície absolvoval na VŠMU (I. Parík, V. Bokes). V súčasnosti pedagogicky pôsobí na čiastočné úväzky na Konzervatóriu v Košiciach (vyučuje hudobnoteoretické predmety a hru na klavíri - povinný klavír),      Fakulte      umení     Technickej   univerzity v Košiciach, Gréckokatolíckej teologickej   fakulte   v   Prešove   a ako   externý redaktor v košickom rozhlase. V roku 2011 mu bola udelená Cena Jána Levoslava Bellu za skladbu Midraš.