O nás

Tanec : štúdijný odbor 8227 Q

Forma štúdia : denné štúdium pre žiakov - absolventov základných škôl

Dĺžka štúdia : 6 rokov denného štúdia

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových skúšok

Spôsob ukončenia

štúdia : maturitná skúška po 4. ročníku

absolventská skúška po 6. ročníku

Obsah štúdia : - je zameraný na štúdium techniky klasického , ľudového

a moderného tanca

- vo všeobecnej zložke vzdelávania žiaci získavajú

vedomosti v spoločenskovedných , všeobecno-vzdeláva-

cích a jazykových vyučovacích predmetoch

Uplatnenie

absolventov : - profesionálny tanečný umelec v profesionálnych

baletných a tanečných súboroch

- kvalifikovaný pedagóg tanca na ZUŠ

- štúdium na VŠ - možnosť vysokoškolského štúdia

na VŠ umeleckého zamerania

V odbornej zložke vzdelávania sa študuje : Klasický tanec

Ľudový tanec

Moderný tanec

Charakterový tanec

Tanec s partnerom

Klasický tanec - je hlavný odbor štúdia štúdijného odboru tanec . Klasický

je základnou prípravou pre všetky ostatné tanečné predmety .

Rozvíja tanečnú techniku , koordináciu pohybu , silu ,

vytrvalosť , napomáha k harmonickému fyzickému rozvoju a

formuje profesionálnych tanečníkov a tanečnice , ktorí sú

schopní plniť náročné umelecké úlohy

Moderný tanec - je dôležitým predmetom v štúdiu tanca . Líši sa od klasického

tanca obsahovo , ale aj formálne . Využíva poznatky o tele a

na ich základe ho rôzne tvaruje . Preniká do neho aj filozofia

a na jej základe vznikajú charakteristické pohybové princípy .

Ľudový tanec - Počas štúdia predmetu ľudový tanec študenti získavajú

praktické a teoretické vedomosti o ľudovom tanci . Hlavný

dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej kultúry , osvojenie si

komplexnej škály tanečnej tradície a schopnosť interpretácie

ľudového tanca . Učebné osnovy umožňujú študentom

získavať teoretické vedomosti o jednotlivých tanečných

oblastiach

Talentové prijímacie

skúšky : Na talentové prijímacie skúšky sa môžu prihlásiť chlapci

a dievčatá , ktorí navštevujú deviaty ročník ZŠ . V rámci

prijímacích skúšok sa overujú fyzické dispozície ( súmernosť

postavy , pružnosť , ohybnosť , rytmus , tanečnosť ,

muzikalita ) žiaka - uchádzača . Súčasťou talentových skúšok

je aj psychologický test a test všeobecnej rozhľadenosti .

Maturitná skúška :

Maturitná skúška pozostáva z praktického predmetu

( Klasický tanec , Slovenský ľudový tanec a Moderný tanec ) ,

z písomnej a ústnej skúšky zo slovenské jazyka a literatúry ,

anglického ( iného cudzieho ) jazyka a ústnej skúšky z teore -

tických odborných predmetov

Absolventská skúška :

Absolventská skúška pozostáva z verejného absolventského

výkonu , a súbornej skúšky z pedagogickej prípravy . Súborná

skúška z pedagogickej prípravy obsahuje pedagogický výstup,

jeho obhajobu a skúšku z pedagogiky a psychológie

Perspektívy absolventov

tanečného oddelenia :

Po ukončení štúdia a po absolvovaní konkurzov majú absol-

venti možnosť pracovať v rôznych profesionálnych telesách ,

u nás i v zahraničí . Vďaka získanému vzdelaniu úspešne

pôsobia v umeleckých súboroch ŠD Košice , ND Bratislava ,

ND Praha , v Banskej Bystrici , Brne , Krakove , v Bordó ,

Kalifornii , Mexiku