PaedDr. Anna Semanová
vedúca predmetovej komisie

Na Filozofickej fakulte v Prešove vyštudovala slovenský jazyk a literatúra a estetiku (1991-98). Rigoróznu skúšku v odbore - učiteľstvo akademických predmetov vykonala v roku 2010 na Univerzite J. Selyeho v Komárne, kde získala akademický titul - doktor pedagogiky. Na Konzervatóriu Košice pôsobí od roku 1999. Pracuje ako výchovný poradca a koordinátor prevencie. Vyučuje predmety - slovenský jazyk a literatúra, estetika umenia, rozbor umeleckých diel. Od roku 2006 je vedúcou všeobecno-vzdelávacieho oddelenia.