Rada školy

pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

Predsedníčka: Renáta Vadásyová

členovia:

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

RNDr. Martin Smrčo

PhDr. Jana Knežová, PhD.

PaedDr. Július Klein

Mgr. art. Milan Kyjovský

Mgr. art. Štefan Tkáč

Alžbeta Nováková

Renáta Gubelínyová

Štefan Vansač

Gabriela Zezulková