Predmet - jazz a improvizácia

Vyučovanie predmetu Jazz a improvizácia začalo na konzervatóriu v školskom roku 2015/16

ako voliteľný predmet pre študentov, ktorí majú záujem naučiť sa niečo viac z oblasti jazzu,

improvizácie a súčasnej pop/rock hudby.

Predmet sa rozdelil do hodín:

Teoretické vyučovanie predmetov

Oddelenie hudobno-teoretických predmetov a dirigovania

  • Jazzová harmónia a kompozícia - základy harmónie, hudobných foriem a stýlov.
  • Jazzová sluchová analýza - rozvíjanie hudobného sluchu (počúvanie melódií a harmónií a ich následný zápis). Práca na polyrytmike.
  • Jazzová kompozícia - komponovanie vlastných skladieb na daný materiál.

Praktické vyučovanie predmetov - zabezpečuje Oddelenie dychových a bicích nástrojov

  • Pop band - ansámbel, ktorý má široké štýlové zameranie. Podkladom pre interpretáciu sú kompozície vytvárané študentmi na hodinách Jazzovej harmónie. Študenti sú vedení k spontánnosti a improvizácii.
  • Jazzo band - je ansámbel pre pokročilejších študentov - zameranie je na jazzové štandardné skladby "straight ahead" obdobia.


Okrem vyučovacieho procesu sú študenti aktívni na mimoškolských neformálnych koncertoch, ktoré organizuje profesor týchto predmetov MA Ján Kopčák, v podniku Smelly Cat v centre Košíc. Tieto koncerty sa uskutočňujú každý mesiac a vystupujú na nich obidva ansámble. Po programe je vždy jam session, ktorá je otvorená pre všetkých. Pre viac info o koncertoch prosím sledujte Facebook stránku školy.