Požiadavky

POZOR ZMENA

V školskom roku 2019/2020 otvárame všetky odbory, aj hudobnodramatický odbor.

Dôležité upozornenie:
V prihláške na štúdium nestačí uvádzať odbor štúdia iba číselným znakom,
ale je potrebné napísať odbor štúdia i slovom.

POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


8226 Q Hudobno - dramatické umenie otvárame v školskom roku 2019/2020

Primeraný javiskový vzhľad s adekvátnym pohybovým prejavom.

Prednes textu - vlastný výber poézie a prózy v rozsahu 3 - 4 minút.

Zaspievať dve ľudové piesne rôzneho charakteru a priniesť dané noty s klavírnym sprievodom.

Predviesť pohybovú etudu bez slov, pohybom vyjadriť situačný príbeh, či situáciu.

Pripraviť si tanečnú improvizáciu /32 taktov na valčíkový a 32 taktov na polkový rytmus/.


8227 Q Tanec, 6 - ročné štúdium, otvárame školskom roku 2019/ 2020 Vhodné telesné predpoklady a javiskový zjav / hodnotí sa individuálne /. Javiskový zjav sa hodnotí podľa tvaru jednotlivých časti tela: chodidlá, dolné končatiny, pánvové kosti, harmonickosť celej postavy, držanie tela a výraz tváre.

Poznámka: tejto časti prijímacej talentovej skúšky sa žiaci podrobujú bosí, v cvičnom úbore bez rukávov a s vhodne upraveným účesom.

Všeobecné pohybové a hudobné dispozície sa hodnotia v skupine piatich uchádzačov 
Držanie tela v chôdzi a behu .
Vytočenosť a uvolnenosť bedrových kĺbov / sed roznožmo a predklon trupu , sed skrížený s kolenami na zemi / .
Degagé - rozsah pohybu dolných končatín / zdvih jednej končatiny ťahom aj švihom v ľahu na chrbte, na bruchu, na boku /.
Pružnosť priehlavku / výpon na vysokú pološpičku , poloha piqué de coté /.
Skok, výskoky znožmo na mieste 8 - 16 krát, poskoky po diagonále.
Celková pružnosť, obratnosť / hrudný a bedrový záklon v ľahu na chrbte, most, kotúľ vpred a vzad, hviezda /.
Rytmus / reprodukcia jednoduchého rytmického motívu tlieskaním a podupmi / .
Tanečný prejav ( improvizácia na hudbu 2/4 a 3/4 taktu, improvizácia na hudobný námet ) /.
Sluchové a rytmické predpoklady.
Základné vedomosti o hudbe a hudobných skladateľoch /rozsah látky hudobnej výchovy na ZŠ /.

Uchádzač predloží lekárske vyšetrenie od ortopéda a internistu. 

8228 Q Spev

Dve slovenské ľudové piesne / so sprievodom klavíra / podľa voľného výberu.
Jedna jednoduchšia umelá pieseň / so sprievodom klavíra / podľa voľného výberu.
Pri talentovej skúške sa ďalej prihliada: 
na kvalitu a rozsah hlasového materiálu,
na dobré rytmické cítenie reprodukovaním rytmických útvarov,
funkčný a zdravotný stav hlasového aparátu.
Pripravená krátka poézia, alebo próza, prednesená naspamäť.
Uchádzač predloží lekárske potvrdenie aj od odborného lekára - foniatra.
Uchádzač môže byť prijatý na tento odbor len vtedy, ak je mutačný priebeh hlasového aparátu ukončený. Je potrebné priniesť so sebou notový materiál pripravených piesní.

8229 Q 01 Skladba

Predloženie vlastných skladobných pokusov v tonálnej harmónii, približujúcich sa zvukovej podobe hudby 20. storočia.

Pokus o jednoduchú harmonizáciu ľudovej piesne, alebo improvizácie na jej tému / variačnej či inej / na klavíri.
Sluchová analýza súzvukov na základe jedného udaného tónu.
Reprodukcia a zápis rytmických útvarov, kombinujúcich hodnoty po šestnástiny so synkopami a ligatúrami.
Vedomosti z hudobnej náuky:
základné pojmy notopisu, kľúče,
tempo, agogika, dynamika,
metrum,
intervaly základné i odvodené / čisté, malé, veľké, zmenšené, zväčšené/,
stupnice diatonické, základné vedomosti chromatiky,
kvintakordy durové, molové, zmenšené,ich obraty, tvoriť obraty na udanom tóne,
dominantný septakord a jeho obraty / tvoriť obraty na udanom tóne /, zmenšený septakord.
Vedomosti o najznámejších skladbách hudobnej literatúry.
Orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch / barok, klasicizmus, romantizmus, impresioniz-mus, 20. storočie /.
Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni dobrého absolventa základnej umeleckej školy.

8229 Q 02 Dirigovanie

Hudobno-teoretické vedomosti na úrovni a v rozsahu , ako pre odbor skladba.
Širší rozhľad v hudobnej literatúre.
Dobré sluchové, rytmické a pamäťové dispozície / reprodukcia diatonickej melódie sluchová analýza intervalov a trojzvukov, jednotlivo aj v spojoch / zápis rytmického útvaru /.
Pohybové dispozície. Základné dobové taktovanie v 2 - 4 dobovom takte, pri súčasnom speve ľudovej piesne. Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne rôzneho charakteru a typu.
Schopnosť vyjadriť taktovacím gestom tempo, dynamiku a charakter počúvanej hudby.
Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni uchádzača na odbor klavír / skúšobná látka:
viď odbor hra na klavíri/

8229 Q 03 Hra na klavíri

Jedna durová a jedna harmonická molová stupnica cez 4 oktávy, v rovnom pohybe i protipohybe,v oktávach, terciách a sextách.
Rozložený tónický kvintakord cez 4 oktávy, v rovnom pohybe i protipohybe, vo všetkých obratoch.
Jedna etuda C. Czernyho op. 299, alebo zo zbierky J. B. Cramer - H. Bűlow.
Jedna dvojhlasná invencia J. S. Bacha.
Jedna rýchla časť z klasickej sonáty / J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven /.
Jedna romantická skladba a jedna skladba 20., alebo 21. storočia, rôzneho charakteru.

Celá skúšobná látka sa hrá povinne spamäti.

8229 Q 04 Hra na organe

Uchádzač vykoná skúšky v takom istom rozsahu ako sú stanovené pri hre na klavíri.

Znalosť hry na organe nie je podmienkou a jej preukázanie sa nevyžaduje.8229 Q 06 Hra na husliachJedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v rozsahu troch oktáv, legato, staccato, spiccato, rozložené akordy /O. Ševčík: op.1/III. č.7/
Dve etudy rôznej technickej problematiky: F. Mazas: Melodické etudy op. 36, I. zoš., R. Kreutzer : 42 etud, J. Dont : 24 etud op. 37.
Prvá časť ľubovoľného koncertu typu :
A. Vivaldi: Koncert a mol, G. B. Viotti: Koncert G dur č.23, L. Jansa: Koncert D dur,
S. Mach: Koncert h mol, G. B. Accolay: Koncert a mol a pod.
Hra naspamäť je podmienkou.8229 Q 06 Hra na violeJedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v rozsahu troch oktáv začínajúca na strune C.
Dve etudy rôznej technickej problematiky: K. Moravec: Etudy, I. zoš., J. Dont: Etudy op. 37 alebo op. 38.
Prvá časť ľubovoľného koncertu alebo sonáty typu: G. F. Telemann: Koncert G dur, A. Vivaldi : výber z koncertov: J. A. Benda: Koncert F dur, B. Marcello: Sonáta e mol, J. V. Kaliwoda: 6 nocturn a pod.
Hra naspamäť je podmienkou.

Odbor - hudba : 8229 Q 06

Požiadavky pre prijatie na štúdium :

Hra na husliach :

1 ľubovoľná durová alebo molová stupnica v rozsahu troch oktáv,

legato, staccato, spiccato, rozložené akordy /O. Ševčík: op.1/III. č.7/

2 etudy rôznej technickej problematiky :

F. Mazas : Melodické etudy op. 36, I. zoš.

R. Kreutzer : 42 etud

J. Dont : 24 etud op. 37

Prvá časť ľubovoľného koncertu typu :

A.Vivaldi: Koncert a mol, G.B.Viotti: Koncert G dur č.23, L. Jansa: Koncert D dur,

S. Mach: Koncert h mol, G.B. Accolay: Koncert a mol a pod.

Hra naspamäť je podmienkou.


8229 Q 06 Hra na violončele

Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv,
Dve etudy rôznej technickej problematiky: F. Dotzauer: 113 etud, I. zoš., S. Lee: 40 ľahkých etud op. 70.
Prvá časť ľubovoľného koncertu, sonáty alebo inej prednesovej skladby.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na kontrabase

Ovládanie základných polôh /minimálne do druhej polohy/.
Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
Dve etudy rôznej technickej problematiky.
Jedna ľubovoľná prednesová skladba.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na cimbale

Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v celom rozsahu, rozložené akordy.
Dve etudy rôznej technickej problematiky /pôvodné alebo v transkripcii/: Géza: Etudy pre cimbal, V. Brada: Etudy, F. Repa: Etudy.
Povinná skladba : J. S. Bach : Prelúdium C dur z Temperovaného klavíra.
Jeden ľubovoľný prednes.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na gitare

Stupnice - 1 dur a 1 mol /melodická/: jednohlas, tercie, sexty, oktávy, decimy, kadencie.
Dve etudy rôznej technickej problematiky /pasážová, legatová, akordická, palcová, intervalová a pod./
Jedna etuda z obdobia klasicizizmu alebo romantizmu /Carcassi, Carulli, Sor, Diabelli, Coste, Tarrega, Pujol, Sagreras a pod./.
Jedna z obdobia 20. storočia /Brouwer, Lobos, Rak, Zelenka-Obrovská, Susser, Horáček a pod./.
Prednesy:
skladba z obdobia hudobného baroka /Bach, Weiss, Visee, Sanz, Brescianello a pod./
skladby rôzneho štýlového obdobia podľa ľubovoľného výberu
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na harfe

Všetky durové stupnice a trojzvuky s rozloženými akordami .
Dve etudy s rôznou technickou problematikou / Trneček, Nadermann, Schoeker /.
Dve skladby menšieho rozsahu podľa voľného výberu na úrovni etud
/Drobné skladbičky klasikov, B. Dobrodinský: Malá suita a pod./.

8229 Q 05 Hra na flaute

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami.
Stupnica C dur v rozsahu troch oktáv.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou z etud W. Poppa op. 413 a Köhlera op. 33, 1.- 3.zošit.
Jedna prednesová skladba podľa výberu: G. F. Händel: Sonáty, W. A. Mozart: Andante C dur, G.Telemann: Sonáty.


8229 Q 05 Hra na zobcovej flaute

Sopránová zobcová flauta

1 skladba podľa vlastného výberu z diela: Jacob van Eyck: Der Fluyten Lust-Hof

Altová zobcová flauta

Stupnice: (altová flauta) dur/moll (harmonická a melodická) do 2# a 2b, tónický kvintakord, dominantný septakord, zmenšený septakord (podľa vlastného výberu 1 stupnica)

Sólové skladby: 2 skladby podľa vlastného výberu z diela:

J. J. Quantz: 15 sólových skladieb

Prednesové skladby: 1 sonáta podľa vlastného výberu z diel:

G. F. Händel: The complete sonatas No. 1-6 (g, a, C, F, B, d)

G. Ph. Telemann: 7 Sonát "Der getreue Musikmeister" (TWV 41: F2, B3, f1, C2, d4, C5, f2)

8229 Q 05 Hra na hoboji

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé. Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.


8229 Q 05 Hra na klarinete

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami v rozsahu troch oktáv do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu / I. Műller: Škola hry na klarinete, I. diela, alebo A. Demnitz: Škola hry na klarinete /.
Jedna prednesová skladba podľa výberu: R. Wagner: Adagio, L. Koželuh: časť z koncertu, F. Tuček: časť z koncertu, Z. Fibich: Selanka a pod.

8229 Q 05 Hra na fagote

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu z týchto škôl: J.Weissenborn: Škola hry na fagote 1. - 10. kapitola alebo etudy a školy K. Pivoňku, R. Dziegielewski, Komorowski a pod.
Jedna prednesová skladba podľa výberu na úrovni prednesu z L. Mildeho: č.1- 3.

8229 Q 05 Hra na saxofóne

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na trúbke

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na lesnom rohu

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na pozaune

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).
Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na tube

Durové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Dve etudy podľa voľného výberu uchádzača.
Jedna prednesová skladba menšieho rozsahu, alebo prednesová etuda podľa ľubovoľného výberu.

8229 Q 05 Hra na bicích nástrojoch

Malý bubon:
Josef Tuzar - Etudy pro malý buben (etudy 16, 17)Akýkoľvek melodický bicí nástroj (xylofón, vibrafón, marimba, zvonkohra):
durové, molové stupnice do 4 predznamenaní, T5, pri durových D7, pri molových zm7,
ľahšia prednesová skladba - hra z pamäti je podmienkou
(napr. A. Chačaturjan - Gajané - Suita č. 1 - Tanec dievčat ruží
Nebojša Jovan Živković - Funny Vibraphone-book 1 - dvojpaličkové skladby).

822 9 Q 07 Hra na akordeóne

Všetky durové pripadne aj molové stupnice, akordy vo štvorzvukoch, dominantný a zmenšený septakord, malé rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
Jedna etuda (C. Czernyho z Prípravnej školy zručnosti, alebo iná etuda podobnej obtiažnosti).
Jedna ľubovoľná etuda alebo skladba technického charakteru.
Jedna skladba z Malých prelúdií, alebo z Dvojhlasných invencií od J. S. Bacha.
Jedna časť sonatíny (napr. Clementi, Dusík a pod.) primeranej obtiažnosti.
Jedna, prípadne aj dve prednesové skladby podľa vlastného výberu.
Hra celého programu spamäti je podmienkou. Hra na ľavom melodickom manuáli nie je podmienkou. Testy z hudobnej teórie, hudobnej náuky:

Každý uchádzač v rozsahu učiva na ZUŠ sa podrobí skúškam vo forme písomného testu z hudobnej teórie. Pri týchto skúškach sa vyžaduje:
dobrá orientácia v notopise v g a f kľúči, čítanie a písanie nôt s umiestnením oktávach,
praktické ovládanie durových a molových stupníc, harmonických i melodických,
stavba a určovanie diatonických intervalov, durový a molový kvintakord a jeho obraty, dominantný, zmenšený a zväčšený kvintakord, septakord a ich umiestnenie v tónine, ovládanie bežných tempových, dynamických a agogických predpisov a značiek, základné, stručné vedomosti z oblasti dejín hudby a hudobných foriem v rozsahu učiva ZUŠ, znalosť hlavných kultúrno - spoločenských vývojových etáp a ich významní skladatelia, dôležité kompozičné formy. 

Sluchová analýza (intonácia a rytmus): Každý uchádzač na odbor hudba a spev musí vykonať praktickú skúšku z intonácie a rytmu v tomto rozsahu:
zistenie rozlišovacích schopností v oblasti výšky, dĺžky, sily a farby tónu nasledovným spôsobom:
interpretácia sledu tónov jednotlivo i v súzvuku,
reprodukcia durových a molových stupníc,
reprodukcia durových a molových akordických útvarov,
reprodukcia základných metrických jednotiek, 
reprodukcia rytmických útvarov s pravidelným i nepravidelným delením nôt,
reprodukcia jednoduchej tonálnej melódie a rytmu.

Poznámka: U uchádzačov na tanec a HDU sa zisťujú iba sluchové a rytmické dispozície reprodukovaním ľahších melodických útvarov a rytmických útvarov. Vzorový diktát a test písomných prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry:

Diktát: Keď povieme škola, predstavíme si dom so strechou, stenami, učiteľmi, žiakmi, úlohami, skúškami. Najstaršia škola, o ktorej vieme, je asi z roku 2 000 pred n. l.
Sumerskí žiaci nemali zošity, ale hlinené tabuľky. Čítať a písať sa učili pomaly, pretože klinové písmo bolo veľmi zložité.
Egyptské školy navštevovali budúci úradníci, kňazi, pisári. Egypťania už poznali aj papier, ale pretože bol veľmi drahý, žiaci písali na hlinené črepy.
Medzi aténskymi a spartskými školami boli veľké rozdiely. V Sparte bola dôležitá najmä telesná príprava a výchova smelých vojakov, kým v Aténach sa riadili podľa zásady, že iba v zdravom tele sídli zdravý duch.
V stredoveku boli strediskom kultúry kláštory. Čítať a písať vedeli iba vzdelaní mnísi. Žiaci sa museli naspamäť učiť latinské modlitby a žalmy.
V sedemnástom storočí premenil Komenský školu na miesto, kde sa deti učili radostne a hravo. So svojimi žiakmi hral divadelné hry, žiaci s veľkou chuťou šili kostýmy, maľovali kulisy. Najmenší žiaci sa učili z obrázkových učebníc.
Mária Terézia vydala v našej krajine po prvý raz zákon, že každý jej poddaný, chlapec i dievča, musí chodiť do školy. Aj keď bol tento zákon dobrý, do školy chodilo v skutočnosti ani nie každé desiate dieťa.Určte podľa zloženia túto vetu:
Najstaršia škola, o ktorej vieme, je asi z roku 2 000 pred n. l.Určte vetné členy v tejto vete:
Spoza strechy domu vykukol ostrý kosák mesiaca.Napíšte synonymum k slovám:
pracovať -
okno -
mať rád 
Aký význam majú synonymá pre jazyk?O akom literárnom žánri hovoríme, keď sa v ňom vyskytujú tieto údaje:
nadprirodzené bytosti -
zvláštne miesta -
poludnie alebo polnoc -Aký umelecký jazykový prostriedok predstavuje verš:
... júl sa topil v slnku.Do ktorého literárneho smeru zaraďujeme tvorbu Martina Kukučína?Odhaľte vlastnosti, ktoré sa skrývajú v týchto prirovnaniach:
Akoby mu z oka vypadol. -
Má jazyk ako britva. -
Chodí ako slimák. -Do ktorého slohového postupu patria:
povesť -
charakteristika -
aforizmus -
správa -
text v učebnici slovenského jazyka -

Napíšte spisovnú podobu týchto slov a výrazov:
krajka -
snáď -
päť euro -
šunkový salám -
tak dobrý -

Podčiarknite, ktoré dielo patrí autorovi a napíšte autora k druhému:Victor Hugo: Bedári
Oliver Twist
Andrej Sládkovič: Žltá ľalia
MarínaKarel Čapek: Krakatit
Osudy dobrého vojaka Švejka 
Samo Chalupka: Smrť Jánošikova
Morho!Janko Jesenský: Štvorylka
Demokrati