Požiadavky

Požiadavky a kritéria 2020/2021

Dôležité upozornenie:
V prihláške na štúdium nestačí uvádzať odbor štúdia iba číselným znakom,
ale je potrebné napísať odbor štúdia i slovom.

POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


8226 Q Hudobno - dramatické umenie otvárame v školskom roku 2019/2020

Primeraný javiskový vzhľad s adekvátnym pohybovým prejavom.

Prednes textu - vlastný výber poézie a prózy v rozsahu 3 - 4 minút.

Zaspievať dve ľudové piesne rôzneho charakteru a priniesť dané noty s klavírnym sprievodom.

Predviesť pohybovú etudu bez slov, pohybom vyjadriť situačný príbeh, či situáciu.

Pripraviť si tanečnú improvizáciu /32 taktov na valčíkový a 32 taktov na polkový rytmus/.


8227 Q Tanec, 6 - ročné štúdium, otvárame školskom roku 2019/ 2020 Vhodné telesné predpoklady a javiskový zjav / hodnotí sa individuálne /. Javiskový zjav sa hodnotí podľa tvaru jednotlivých časti tela: chodidlá, dolné končatiny, pánvové kosti, harmonickosť celej postavy, držanie tela a výraz tváre.

Poznámka: tejto časti prijímacej talentovej skúšky sa žiaci podrobujú bosí, v cvičnom úbore bez rukávov a s vhodne upraveným účesom.

Všeobecné pohybové a hudobné dispozície sa hodnotia v skupine piatich uchádzačov 
Držanie tela v chôdzi a behu .
Vytočenosť a uvolnenosť bedrových kĺbov / sed roznožmo a predklon trupu , sed skrížený s kolenami na zemi / .
Degagé - rozsah pohybu dolných končatín / zdvih jednej končatiny ťahom aj švihom v ľahu na chrbte, na bruchu, na boku /.
Pružnosť priehlavku / výpon na vysokú pološpičku , poloha piqué de coté /.
Skok, výskoky znožmo na mieste 8 - 16 krát, poskoky po diagonále.
Celková pružnosť, obratnosť / hrudný a bedrový záklon v ľahu na chrbte, most, kotúľ vpred a vzad, hviezda /.
Rytmus / reprodukcia jednoduchého rytmického motívu tlieskaním a podupmi / .
Tanečný prejav ( improvizácia na hudbu 2/4 a 3/4 taktu, improvizácia na hudobný námet ) /.
Sluchové a rytmické predpoklady.
Základné vedomosti o hudbe a hudobných skladateľoch /rozsah látky hudobnej výchovy na ZŠ /.

Uchádzač predloží lekárske vyšetrenie od ortopéda a internistu. 

8228 Q Spev

Dve slovenské ľudové piesne / so sprievodom klavíra / podľa voľného výberu.
Jedna jednoduchšia umelá pieseň / so sprievodom klavíra / podľa voľného výberu.
Pri talentovej skúške sa ďalej prihliada: 
na kvalitu a rozsah hlasového materiálu,
na dobré rytmické cítenie reprodukovaním rytmických útvarov,
funkčný a zdravotný stav hlasového aparátu.
Pripravená krátka poézia, alebo próza, prednesená naspamäť.
Uchádzač predloží lekárske potvrdenie aj od odborného lekára - foniatra.
Uchádzač môže byť prijatý na tento odbor len vtedy, ak je mutačný priebeh hlasového aparátu ukončený. Je potrebné priniesť so sebou notový materiál pripravených piesní.

8229 Q 01 Skladba

Predloženie vlastných skladobných pokusov v tonálnej harmónii, približujúcich sa zvukovej podobe hudby 20. storočia.

Pokus o jednoduchú harmonizáciu ľudovej piesne, alebo improvizácie na jej tému / variačnej či inej / na klavíri.
Sluchová analýza súzvukov na základe jedného udaného tónu.
Reprodukcia a zápis rytmických útvarov, kombinujúcich hodnoty po šestnástiny so synkopami a ligatúrami.
Vedomosti z hudobnej náuky:
základné pojmy notopisu, kľúče,
tempo, agogika, dynamika,
metrum,
intervaly základné i odvodené / čisté, malé, veľké, zmenšené, zväčšené/,
stupnice diatonické, základné vedomosti chromatiky,
kvintakordy durové, molové, zmenšené,ich obraty, tvoriť obraty na udanom tóne,
dominantný septakord a jeho obraty / tvoriť obraty na udanom tóne /, zmenšený septakord.
Vedomosti o najznámejších skladbách hudobnej literatúry.
Orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch / barok, klasicizmus, romantizmus, impresioniz-mus, 20. storočie /.
Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni dobrého absolventa základnej umeleckej školy.

8229 Q 02 Dirigovanie

Hudobno-teoretické vedomosti na úrovni a v rozsahu , ako pre odbor skladba.
Širší rozhľad v hudobnej literatúre.
Dobré sluchové, rytmické a pamäťové dispozície / reprodukcia diatonickej melódie sluchová analýza intervalov a trojzvukov, jednotlivo aj v spojoch / zápis rytmického útvaru /.
Pohybové dispozície. Základné dobové taktovanie v 2 - 4 dobovom takte, pri súčasnom speve ľudovej piesne. Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne rôzneho charakteru a typu.
Schopnosť vyjadriť taktovacím gestom tempo, dynamiku a charakter počúvanej hudby.
Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni uchádzača na odbor klavír / skúšobná látka:
viď odbor hra na klavíri/

8229 Q 03 Hra na klavíri

Jedna durová a jedna harmonická molová stupnica cez 4 oktávy, v rovnom pohybe i protipohybe,v oktávach, terciách a sextách.
Rozložený tónický kvintakord cez 4 oktávy, v rovnom pohybe i protipohybe, vo všetkých obratoch.
Jedna etuda C. Czernyho op. 299, alebo zo zbierky J. B. Cramer - H. Bűlow.
Jedna dvojhlasná invencia J. S. Bacha.
Jedna rýchla časť z klasickej sonáty / J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven /.
Jedna romantická skladba a jedna skladba 20., alebo 21. storočia, rôzneho charakteru.

Celá skúšobná látka sa hrá povinne spamäti.

8229 Q 04 Hra na organe

Znalosť hry na organe nie je podmienkou, v prípade, že záujemca študuje hru na organe na ZUŠ, môže predviesť aj ľahšie skladby organového repertoáru.

Povinne sa vyžaduje preukázanie vyspelosti v hre na klavíri. Hra spamäti aspoň jednej z nasledujúcich skladieb je podmienkou.

1) Stupnica podľa vlastného výberu cez 4 oktávy v rovnom pohybe a protipohybe, rozložený tonický kvintakord, sextakord a kvartsextakord v rovnom a protipohybe

2) Etuda na úrovni Cramer - Bűlow resp. Czerny op. 299

3) Polyfonická skladba (odporúča sa J.S. Bach)

4) Rýchla časť z klasickej sonáty (J. Haydn, W.A. Mozart...)

5) Prednesová skladba z obdobia 19. - 21. st.

Odbor - hudba : 8229 Q 06

Požiadavky pre prijatie na štúdium :

Hra na husliach :

1 ľubovoľná durová alebo molová stupnica v rozsahu troch oktáv,

legato, staccato, spiccato, rozložené akordy /O. Ševčík: op.1/III. č.7/

2 etudy rôznej technickej problematiky :

F. Mazas : Melodické etudy op. 36, I. zoš.

R. Kreutzer : 42 etud

J. Dont : 24 etud op. 37

Prvá časť ľubovoľného koncertu typu :

A.Vivaldi: Koncert a mol, G.B.Viotti: Koncert G dur č.23, L. Jansa: Koncert D dur,

S. Mach: Koncert h mol, G.B. Accolay: Koncert a mol a pod.

Hra naspamäť je podmienkou.


8229 Q 06 Hra na violončele

Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv,
Dve etudy rôznej technickej problematiky: F. Dotzauer: 113 etud, I. zoš., S. Lee: 40 ľahkých etud op. 70.
Prvá časť ľubovoľného koncertu, sonáty alebo inej prednesovej skladby.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na kontrabase

Ovládanie základných polôh /minimálne do druhej polohy/.
Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
Dve etudy rôznej technickej problematiky.
Jedna ľubovoľná prednesová skladba.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na cimbale

Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v celom rozsahu, rozložené akordy.
Dve etudy rôznej technickej problematiky /pôvodné alebo v transkripcii/: Géza: Etudy pre cimbal, V. Brada: Etudy, F. Repa: Etudy.
Povinná skladba : J. S. Bach : Prelúdium C dur z Temperovaného klavíra.
Jeden ľubovoľný prednes.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na gitare

Stupnice - 1 dur a 1 mol /melodická/: jednohlas, tercie, sexty, oktávy, decimy, kadencie.
Dve etudy rôznej technickej problematiky /pasážová, legatová, akordická, palcová, intervalová a pod./
Jedna etuda z obdobia klasicizizmu alebo romantizmu /Carcassi, Carulli, Sor, Diabelli, Coste, Tarrega, Pujol, Sagreras a pod./.
Jedna z obdobia 20. storočia /Brouwer, Lobos, Rak, Zelenka-Obrovská, Susser, Horáček a pod./.
Prednesy:
skladba z obdobia hudobného baroka /Bach, Weiss, Visee, Sanz, Brescianello a pod./
skladby rôzneho štýlového obdobia podľa ľubovoľného výberu
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na harfe

Všetky durové stupnice a trojzvuky s rozloženými akordami .
Dve etudy s rôznou technickou problematikou / Trneček, Nadermann, Schoeker /.
Dve skladby menšieho rozsahu podľa voľného výberu na úrovni etud
/Drobné skladbičky klasikov, B. Dobrodinský: Malá suita a pod./.

8229 Q 05 Hra na flaute

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami.
Stupnica C dur v rozsahu troch oktáv.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou z etud W. Poppa op. 413 a Köhlera op. 33, 1.- 3.zošit.
Jedna prednesová skladba podľa výberu: G. F. Händel: Sonáty, W. A. Mozart: Andante C dur, G.Telemann: Sonáty.


8229 Q 05 Hra na zobcovej flaute

Sopránová zobcová flauta

1 skladba podľa vlastného výberu z diela: Jacob van Eyck: Der Fluyten Lust-Hof

Altová zobcová flauta

Stupnice: (altová flauta) dur/moll (harmonická a melodická) do 2# a 2b, tónický kvintakord, dominantný septakord, zmenšený septakord (podľa vlastného výberu 1 stupnica)

Sólové skladby: 2 skladby podľa vlastného výberu z diela:

J. J. Quantz: 15 sólových skladieb

Prednesové skladby: 1 sonáta podľa vlastného výberu z diel:

G. F. Händel: The complete sonatas No. 1-6 (g, a, C, F, B, d)

G. Ph. Telemann: 7 Sonát "Der getreue Musikmeister" (TWV 41: F2, B3, f1, C2, d4, C5, f2)

8229 Q 05 Hra na hoboji

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé. Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.


8229 Q 05 Hra na klarinete

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami v rozsahu troch oktáv do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu / I. Műller: Škola hry na klarinete, I. diela, alebo A. Demnitz: Škola hry na klarinete /.
Jedna prednesová skladba podľa výberu: R. Wagner: Adagio, L. Koželuh: časť z koncertu, F. Tuček: časť z koncertu, Z. Fibich: Selanka a pod.

8229 Q 05 Hra na fagote

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu z týchto škôl: J.Weissenborn: Škola hry na fagote 1. - 10. kapitola alebo etudy a školy K. Pivoňku, R. Dziegielewski, Komorowski a pod.
Jedna prednesová skladba podľa výberu na úrovni prednesu z L. Mildeho: č.1- 3.

8229 Q 05 Hra na saxofóne

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na trúbke

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na lesnom rohu

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na pozaune

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).
Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na tube

Durové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Dve etudy podľa voľného výberu uchádzača.
Jedna prednesová skladba menšieho rozsahu, alebo prednesová etuda podľa ľubovoľného výberu.

8229 Q 05 Hra na bicích nástrojoch

Malý bubon:
Josef Tuzar - Etudy pro malý buben (etudy 16, 17)Akýkoľvek melodický bicí nástroj (xylofón, vibrafón, marimba, zvonkohra):
durové, molové stupnice do 4 predznamenaní, T5, pri durových D7, pri molových zm7,
ľahšia prednesová skladba - hra z pamäti je podmienkou
(napr. A. Chačaturjan - Gajané - Suita č. 1 - Tanec dievčat ruží
Nebojša Jovan Živković - Funny Vibraphone-book 1 - dvojpaličkové skladby).

822 9 Q 07 Hra na akordeóne

Všetky durové pripadne aj molové stupnice, akordy vo štvorzvukoch, dominantný a zmenšený septakord, malé rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
Jedna etuda (C. Czernyho z Prípravnej školy zručnosti, alebo iná etuda podobnej obtiažnosti).
Jedna ľubovoľná etuda alebo skladba technického charakteru.
Jedna skladba z Malých prelúdií, alebo z Dvojhlasných invencií od J. S. Bacha.
Jedna časť sonatíny (napr. Clementi, Dusík a pod.) primeranej obtiažnosti.
Jedna, prípadne aj dve prednesové skladby podľa vlastného výberu.
Hra celého programu spamäti je podmienkou. Hra na ľavom melodickom manuáli nie je podmienkou. Testy z hudobnej teórie, hudobnej náuky:

Každý uchádzač v rozsahu učiva na ZUŠ sa podrobí skúškam vo forme písomného testu z hudobnej teórie. Pri týchto skúškach sa vyžaduje:
dobrá orientácia v notopise v g a f kľúči, čítanie a písanie nôt s umiestnením oktávach,
praktické ovládanie durových a molových stupníc, harmonických i melodických,
stavba a určovanie diatonických intervalov, durový a molový kvintakord a jeho obraty, dominantný, zmenšený a zväčšený kvintakord, septakord a ich umiestnenie v tónine, ovládanie bežných tempových, dynamických a agogických predpisov a značiek, základné, stručné vedomosti z oblasti dejín hudby a hudobných foriem v rozsahu učiva ZUŠ, znalosť hlavných kultúrno - spoločenských vývojových etáp a ich významní skladatelia, dôležité kompozičné formy. 

Sluchová analýza (intonácia a rytmus): Každý uchádzač na odbor hudba a spev musí vykonať praktickú skúšku z intonácie a rytmu v tomto rozsahu:
zistenie rozlišovacích schopností v oblasti výšky, dĺžky, sily a farby tónu nasledovným spôsobom:
interpretácia sledu tónov jednotlivo i v súzvuku,
reprodukcia durových a molových stupníc,
reprodukcia durových a molových akordických útvarov,
reprodukcia základných metrických jednotiek, 
reprodukcia rytmických útvarov s pravidelným i nepravidelným delením nôt,
reprodukcia jednoduchej tonálnej melódie a rytmu.

Poznámka: U uchádzačov na tanec a HDU sa zisťujú iba sluchové a rytmické dispozície reprodukovaním ľahších melodických útvarov a rytmických útvarov. 

Vzorový diktát a test písomných prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry.