Požiadavky

Požiadavky a kritéria 2020/2021

Dôležité upozornenie:
V prihláške na štúdium nestačí uvádzať odbor štúdia iba číselným znakom,
ale je potrebné napísať odbor štúdia i slovom.

POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY


8226 Q Hudobno - dramatické umenie otvárame v školskom roku 2019/2020

Primeraný javiskový vzhľad s adekvátnym pohybovým prejavom.

Prednes textu - vlastný výber poézie a prózy v rozsahu 3 - 4 minút.

Zaspievať dve ľudové piesne rôzneho charakteru a priniesť dané noty s klavírnym sprievodom.

Predviesť pohybovú etudu bez slov, pohybom vyjadriť situačný príbeh, či situáciu.

Pripraviť si tanečnú improvizáciu /32 taktov na valčíkový a 32 taktov na polkový rytmus/.


8227 Q Tanec, 6 - ročné štúdium, otvárame školskom roku 2019/ 2020 

Talentové skúšky na odbor tanec pre žiakov a študentov od 15 do 20 rokov, kde po prvýkrát otvárajú ročník sólisti baletu Štátneho divadla v Košiciach, ktorí absolvovali Moskovskú a Kyjevskú baletnú školu - Shoko Yamada, Sergej Jegorov. Sólisti baletu - Eva Sklyarová, Marek Šarišský, Nina Ravasová, Ondrej Šoth (riaditeľ baletu ŠD). 

U žiakov a študentov je vítaná prax v rôznych súboroch súčasného tanca, spoločenského tanca a folklórnych súborov. 

Uplatnenie študentov ešte počas štúdia a po absolvovaní štúdia je v balete ŠD Košice, zároveň ďalším štúdiom diaľkového štúdia na HAMU v Prahe v odbore pedagogika a choreografia tanca, kde môžu študovať aj občania SR bezplatne. 

Po absolvovaní štúdia na konzervatóriu, študenti získavajú titul DiS. art. a môžu pokračovať ako pedagógovia na ZUŠ. 

Vhodné telesné predpoklady a javiskový zjav / hodnotí sa individuálne /. 

Držanie tela v chôdzi a behu.
Otvorenosť a uvoľnenosť bedrových kĺbov / sed roznožmo a predklon trupu , sed skrížený 

s kolenami na zemi / .

Rozsah pohybu dolných končatín / zdvih jednej končatiny ťahom aj švihom v ľahu na chrbte, na bruchu, na boku /.

Pružnosť priehlavku / výpon na vysokú pološpičku , poloha piqué de coté /.
Skok, výskoky znožmo na mieste 8 - 16 krát, poskoky po diagonále.
Celková pružnosť, obratnosť / hrudný a bedrový záklon v ľahu na chrbte, most, kotúľ vpred a vzad, hviezda /.
Rytmus / reprodukcia jednoduchého rytmického motívu tlieskaním a podupmi / .
Tanečný prejav ( improvizácia na hudbu 2/4 a 3/4 taktu, improvizácia na hudobný námet ) /.
Sluchové a rytmické predpoklady.
Základné vedomosti o hudbe a hudobných skladateľoch /rozsah látky hudobnej výchovy na ZŠ /.


8228 Q Spev

Dve slovenské ľudové piesne / so sprievodom klavíra / podľa voľného výberu.
Jedna jednoduchšia umelá pieseň / so sprievodom klavíra / podľa voľného výberu.
Pri talentovej skúške sa ďalej prihliada: 
na kvalitu a rozsah hlasového materiálu,
na dobré rytmické cítenie reprodukovaním rytmických útvarov,
funkčný a zdravotný stav hlasového aparátu.
Pripravená krátka poézia, alebo próza, prednesená naspamäť.
Uchádzač môže byť prijatý na tento odbor len vtedy, ak je mutačný priebeh hlasového aparátu ukončený. Je potrebné priniesť so sebou notový materiál pripravených piesní.

8229 Q 01 Skladba

Predloženie vlastných skladobných pokusov v tonálnej harmónii, približujúcich sa zvukovej podobe hudby 20. storočia.

Pokus o jednoduchú harmonizáciu ľudovej piesne, alebo improvizácie na jej tému / variačnej či inej / na klavíri.
Sluchová analýza súzvukov na základe jedného udaného tónu.
Reprodukcia a zápis rytmických útvarov, kombinujúcich hodnoty po šestnástiny so synkopami a ligatúrami.
Vedomosti z hudobnej náuky:
základné pojmy notopisu, kľúče,
tempo, agogika, dynamika, metrum,
intervaly základné i odvodené / čisté, malé, veľké, zmenšené, zväčšené/,
stupnice diatonické, základné vedomosti chromatiky,
kvintakordy durové, molové, zmenšené,ich obraty, tvoriť obraty na udanom tóne,
dominantný septakord a jeho obraty / tvoriť obraty na udanom tóne /, zmenšený septakord.
Vedomosti o najznámejších skladbách hudobnej literatúry.
Orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch / barok, klasicizmus, romantizmus, impresioniz-mus, 20. storočie /.
Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni dobrého absolventa základnej umeleckej školy.

8229 Q 02 Dirigovanie

Hudobno-teoretické vedomosti na úrovni a v rozsahu , ako pre odbor skladba.
Širší rozhľad v hudobnej literatúre.
Dobré sluchové, rytmické a pamäťové dispozície / reprodukcia diatonickej melódie sluchová analýza intervalov a trojzvukov, jednotlivo aj v spojoch / zápis rytmického útvaru /.
Pohybové dispozície. Základné dobové taktovanie v 2 - 4 dobovom takte, pri súčasnom speve ľudovej piesne. Uchádzač si pripraví 2 ľudové piesne rôzneho charakteru a typu.
Schopnosť vyjadriť taktovacím gestom tempo, dynamiku a charakter počúvanej hudby.
Vyspelosť v hre na klavíri na úrovni uchádzača na odbor klavír / skúšobná látka:
viď odbor hra na klavíri/

8229 Q 03 Hra na klavíri

Jedna durová a jedna harmonická molová stupnica cez 4 oktávy, v rovnom pohybe i protipohybe,v oktávach, terciách a sextách.
Rozložený tónický kvintakord cez 4 oktávy, v rovnom pohybe i protipohybe, vo všetkých obratoch.
Jedna etuda C. Czernyho op. 299, alebo zo zbierky J. B. Cramer - H. Bűlow.
Jedna dvojhlasná invencia J. S. Bacha.
Jedna rýchla časť z klasickej sonáty / J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven /.
Jedna romantická skladba a jedna skladba 20., alebo 21. storočia, rôzneho charakteru.

Celá skúšobná látka sa hrá povinne spamäti.

V prípade otvárania prípravného ročníka: 

Požiadavky prijímacích skúšok pre prípravný ročník HOŠ hra na klavíri:

1./ Jedna ľubovoľná durová stupnica cez 4 oktávy, v rovnom pohybe a protipohybe, malý rozložený tónický kvintakord s obratmi ( príp. veľký rozložený tónický kvintakord cez 4 oktávy v rovnom pohybe a protipohybe).

2./ Jedna ľubovoľná baroko

vá skladba.

3./ Jedna ľubovoľná etuda C. Czernyho op. 299 alebo J. B. Cramera ( príp. S.Hellera ).

4./ Jedna rýchla časť z klasickej sonáty ( príp. sonatíny ).

5./ Jeden ľubovoľný prednes obdobia romantizmu, alebo 20., 21. storočia.

Celá skúšobná látka sa hrá naspamäť.

8229 Q 04 Hra na organe

Znalosť hry na organe nie je podmienkou, v prípade, že záujemca študuje hru na organe na ZUŠ, môže predviesť aj ľahšie skladby organového repertoáru.

Povinne sa vyžaduje preukázanie vyspelosti v hre na klavíri. Hra spamäti aspoň jednej z nasledujúcich skladieb je podmienkou.

1) Stupnica podľa vlastného výberu cez 4 oktávy v rovnom pohybe a protipohybe, rozložený tonický kvintakord, sextakord a kvartsextakord v rovnom a protipohybe

2) Etuda na úrovni Cramer - Bűlow resp. Czerny op. 299

3) Polyfonická skladba (odporúča sa J.S. Bach)

4) Rýchla časť z klasickej sonáty (J. Haydn, W.A. Mozart...)

5) Prednesová skladba z obdobia 19. - 21. st.

Odbor - hudba : 8229 Q 06

Požiadavky pre prijatie na štúdium :

Hra na husliach :

1 ľubovoľná durová alebo molová stupnica v rozsahu troch oktáv,

legato, staccato, spiccato, rozložené akordy /O. Ševčík: op.1/III. č.7/

2 etudy rôznej technickej problematiky :

F. Mazas : Melodické etudy op. 36, I. zoš.

R. Kreutzer : 42 etud

J. Dont : 24 etud op. 37

Prvá časť ľubovoľného koncertu typu :

A.Vivaldi: Koncert a mol, G.B.Viotti: Koncert G dur č.23, L. Jansa: Koncert D dur,

S. Mach: Koncert h mol, G.B. Accolay: Koncert a mol a pod.

Hra naspamäť je podmienkou.


8229 Q 06 Hra na violončele

Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv,
Dve etudy rôznej technickej problematiky: F. Dotzauer: 113 etud, I. zoš., S. Lee: 40 ľahkých etud op. 70.
Prvá časť ľubovoľného koncertu, sonáty alebo inej prednesovej skladby.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na kontrabase

Ovládanie základných polôh /minimálne do druhej polohy/.
Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica a rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
Dve etudy rôznej technickej problematiky.
Jedna ľubovoľná prednesová skladba.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na cimbale

Jedna ľubovoľná durová alebo molová stupnica v celom rozsahu, rozložené akordy.
Dve etudy rôznej technickej problematiky /pôvodné alebo v transkripcii/: Géza: Etudy pre cimbal, V. Brada: Etudy, F. Repa: Etudy.
Povinná skladba : J. S. Bach : Prelúdium C dur z Temperovaného klavíra.
Jeden ľubovoľný prednes.
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na gitare

Stupnice - 1 dur a 1 mol /melodická/: jednohlas, tercie, sexty, oktávy, decimy, kadencie.
Dve etudy rôznej technickej problematiky /pasážová, legatová, akordická, palcová, intervalová a pod./
Jedna etuda z obdobia klasicizizmu alebo romantizmu /Carcassi, Carulli, Sor, Diabelli, Coste, Tarrega, Pujol, Sagreras a pod./.
Jedna z obdobia 20. storočia /Brouwer, Lobos, Rak, Zelenka-Obrovská, Susser, Horáček a pod./.
Prednesy:
skladba z obdobia hudobného baroka /Bach, Weiss, Visee, Sanz, Brescianello a pod./
skladby rôzneho štýlového obdobia podľa ľubovoľného výberu
Hra naspamäť je podmienkou.

8229 Q 06 Hra na harfe

Všetky durové stupnice a trojzvuky s rozloženými akordami .
Dve etudy s rôznou technickou problematikou / Trneček, Nadermann, Schoeker /.
Dve skladby menšieho rozsahu podľa voľného výberu na úrovni etud
/Drobné skladbičky klasikov, B. Dobrodinský: Malá suita a pod./.

8229 Q 05 Hra na flaute

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami.
Stupnica C dur v rozsahu troch oktáv.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou z etud W. Poppa op. 413 a Köhlera op. 33, 1.- 3.zošit.
Jedna prednesová skladba podľa výberu: G. F. Händel: Sonáty, W. A. Mozart: Andante C dur, G.Telemann: Sonáty.


8229 Q 05 Hra na zobcovej flaute

Sopránová zobcová flauta

1 skladba podľa vlastného výberu z diela: Jacob van Eyck: Der Fluyten Lust-Hof

Altová zobcová flauta

Stupnice: (altová flauta) dur/moll (harmonická a melodická) do 2# a 2b, tónický kvintakord, dominantný septakord, zmenšený septakord (podľa vlastného výberu 1 stupnica)

Sólové skladby: 2 skladby podľa vlastného výberu z diela:

J. J. Quantz: 15 sólových skladieb

Prednesové skladby: 1 sonáta podľa vlastného výberu z diel:

G. F. Händel: The complete sonatas No. 1-6 (g, a, C, F, B, d)

G. Ph. Telemann: 7 Sonát "Der getreue Musikmeister" (TWV 41: F2, B3, f1, C2, d4, C5, f2)

8229 Q 05 Hra na hoboji

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé. Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.


8229 Q 05 Hra na klarinete

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami v rozsahu troch oktáv do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu / I. Műller: Škola hry na klarinete, I. diela, alebo A. Demnitz: Škola hry na klarinete /.
Jedna prednesová skladba podľa výberu: R. Wagner: Adagio, L. Koželuh: časť z koncertu, F. Tuček: časť z koncertu, Z. Fibich: Selanka a pod.

8229 Q 05 Hra na fagote

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou podľa výberu z týchto škôl: J.Weissenborn: Škola hry na fagote 1. - 10. kapitola alebo etudy a školy K. Pivoňku, R. Dziegielewski, Komorowski a pod.
Jedna prednesová skladba podľa výberu na úrovni prednesu z L. Mildeho: č.1- 3.

8229 Q 05 Hra na saxofóne

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na trúbke

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na lesnom rohu

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na pozaune

Durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Tri etudy s rôznou technickou problematikou (prípadne rôzneho charakteru).
Jedna prednesová skladba alebo časť cyklickej skladby.

8229 Q 05 Hra na tube

Durové stupnice s príslušnými rozloženými akordami do 3 krížikov a 3 bé.
Dve etudy podľa voľného výberu uchádzača.
Jedna prednesová skladba menšieho rozsahu, alebo prednesová etuda podľa ľubovoľného výberu.

8229 Q 05 Hra na bicích nástrojoch

Malý bubon:
Josef Tuzar - Etudy pro malý buben (etudy 16, 17)Akýkoľvek melodický bicí nástroj (xylofón, vibrafón, marimba, zvonkohra):
durové, molové stupnice do 4 predznamenaní, T5, pri durových D7, pri molových zm7,
ľahšia prednesová skladba - hra z pamäti je podmienkou
(napr. A. Chačaturjan - Gajané - Suita č. 1 - Tanec dievčat ruží
Nebojša Jovan Živković - Funny Vibraphone-book 1 - dvojpaličkové skladby).

822 9 Q 07 Hra na akordeóne

Všetky durové pripadne aj molové stupnice, akordy vo štvorzvukoch, dominantný a zmenšený septakord, malé rozložené akordy v rozsahu dvoch oktáv.
Jedna etuda (C. Czernyho z Prípravnej školy zručnosti, alebo iná etuda podobnej obtiažnosti).
Jedna ľubovoľná etuda alebo skladba technického charakteru.
Jedna skladba z Malých prelúdií, alebo z Dvojhlasných invencií od J. S. Bacha.
Jedna časť sonatíny (napr. Clementi, Dusík a pod.) primeranej obtiažnosti.
Jedna, prípadne aj dve prednesové skladby podľa vlastného výberu.
Hra celého programu spamäti je podmienkou. Hra na ľavom melodickom manuáli nie je podmienkou. Testy z hudobnej teórie, hudobnej náuky:

Každý uchádzač v rozsahu učiva na ZUŠ sa podrobí skúškam vo forme písomného testu z hudobnej teórie. Pri týchto skúškach sa vyžaduje:
dobrá orientácia v notopise v g a f kľúči, čítanie a písanie nôt s umiestnením oktávach,
praktické ovládanie durových a molových stupníc, harmonických i melodických,
stavba a určovanie diatonických intervalov, durový a molový kvintakord a jeho obraty, dominantný, zmenšený a zväčšený kvintakord, septakord a ich umiestnenie v tónine, ovládanie bežných tempových, dynamických a agogických predpisov a značiek, základné, stručné vedomosti z oblasti dejín hudby a hudobných foriem v rozsahu učiva ZUŠ, znalosť hlavných kultúrno - spoločenských vývojových etáp a ich významní skladatelia, dôležité kompozičné formy. 

Sluchová analýza (intonácia a rytmus): Každý uchádzač na odbor hudba a spev musí vykonať praktickú skúšku z intonácie a rytmu v tomto rozsahu:
zistenie rozlišovacích schopností v oblasti výšky, dĺžky, sily a farby tónu nasledovným spôsobom:
interpretácia sledu tónov jednotlivo i v súzvuku,
reprodukcia durových a molových stupníc,
reprodukcia durových a molových akordických útvarov,
reprodukcia základných metrických jednotiek, 
reprodukcia rytmických útvarov s pravidelným i nepravidelným delením nôt,
reprodukcia jednoduchej tonálnej melódie a rytmu.

Poznámka: U uchádzačov na tanec a HDU sa zisťujú iba sluchové a rytmické dispozície reprodukovaním ľahších melodických útvarov a rytmických útvarov. 

Vzorový diktát a test písomných prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry.