Plán práce - september 2016

PLÁN PRÁCE

Konzervatória v Košiciach na mesiac september 2016

5. 10.00 h.: Nástup študentov školy na školskom dvore na Timonovej ulici.

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017.

V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční nasledovne:

1. - 3. ročník od 10.00 hod. v koncertnej sále školy s triednymi profesormi.

4. - 6. ročník od 10.30 hod. v koncertnej sále školy s triednymi profesormi.

11.00 h.: Organizačné práce v triedach s triednymi profesormi, ktorí o. i.

oboznámia študentov s požadovanými predpismi (PO, BOZP, školským

poriadkom a pod.).

Študenti podpíšu vyhlásenia o ich oboznámení sa a triedni profesori ich odovzdajú

Mgr. G. Fotulovi. Zodp.: triedni profesori.

6. Preberanie učebníc zo školskej knižnice podľa časového dohovoru s p. Katraničovou, práce v triedach s triednymi profesormi.

13.00 h.: Zadeľovanie individuálneho vyučovania.

7. Začiatok kolektívneho a individuálneho vyučovania riadne podľa rozvrhu hodín.

12. Absolventská skúška v jesennom období.

12.a13. Maturitná skúška v jesennom období - TČOZ.

Harmonogram pripraví Mgr. S. Sidorová, zást. riad. školy.

14. Príbeník - Mosty bez bariér. Zabezpečenie programu na tomto podujatí.

Zodpovedný: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.

15. Štátny sviatok.

16. Riaditeľské voľno pre študentov školy.

Pedagogickí zamestnanci potvrdia svoju prítomnosť v práci vlastnoručným

podpisom do dochádzkovej knihy.

Budovy školy budú v tento deň otvorené od 8.00 do 13.00 hodiny.

19. Posledný termín odovzdania rozvrhov hodín v 3 exemplároch, na ktorých budú nadpočetné hodiny vyznačené skratkou NH a na jeden exemplár napísať úväzok na zadnú stranu. Pri individuálnom vyučovaní napísať: meno, priezvisko, ročník žiaka a váš podpis. Rozvrhy hodín vypísať ceruzkou. Prinesú ich vedúci oddelení Mgr. S. Sidorovej,

zást. riad. školy.

21. 13.30 h.: Pracovná porada s povinnou účasťou pre všetkých pedagogických zamestnancov školy v koncertnej sále školy a po nej bude Umelecká rada školy v rokovacej miestnosti.

26. Termín odovzdania plánov činností oddelení a výchovného poradenstva

Mgr. S. Sidorovej, zást. riad. školy.

30. 16.00 - 17.00 hod. Literárna kaviareň v divadelnej sále v spolupráci s Radovanom Brenkusom. Zodp.: Mgr. M. Vilhanová a Mgr. D. Nemčoková.

Podrobnosti budú na osobitnom ozname.