Plán činností pre šk. rok 2016/2017

PLÁN ČINNOSTÍ KONZERVATÓRIA V KOŠICIACH

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

September:

5. Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017.

6. Preberanie učebníc zo školskej knižnice podľa časového dohovoru s archivár-

kou školy, práce v triedach s triednymi profesormi, dokončenie zadeľovania

individuálneho vyučovania.

7. Začiatok kolektívneho a individuálneho vyučovania riadne podľa rozvrhu

hodín.

12. Absolventská skúška v jesennom období - PČOZ.

12. a 13. Maturitná skúška v jesennom období - TČOZ.

14. Príbeník - Mosty bez bariér. Zabezpečenie programu.

15. Štátny sviatok.

16. Riaditeľské voľno pre študentov školy.

19. Posledný termín odovzdania rozvrhov hodín v 3 exemplároch

Mgr. S. Sidorovej, zást. riad. školy.

21. Pracovná porada a &umelecká rada školy.

26. Termín odovzdania plánov činností oddelení a výchovného poradenstva

Mgr. S. Sidorovej, zást. riad. školy.

Október:

5. Umelecká rada školy v rokovacej miestnosti.

10. Koncertné vystúpenie žiakov školy na deň otvorených dverí v penzióne na Garbiarskej ulici.

10.-13. Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka, Slovenský raj.

11. Koncert mladých umelcov z Katowic v koncertnej sále školy.

11.-12. Správna voľba povolania, prezentácia školy na Ostrovského ulici.

24. Halmi jazz v Halmi Caffe. Hrá improvizačný a jazzový ansámbel školy.

25. Východoslovenská galéria: Klavírny recitál K. Shapran.

27. Odchodový deň pred jesennými prázdninami.

28.- 31. Jesenné prázdniny.

November:

2. Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách.

2. Štvrťročná klasifikačná porada, pracovná porada.

4. Schôdze Rodičovskej rady - plenárka, triedne aktívy, informácie.

8. Koncert žiakov partnerskej školy z Ostravy u nás.

9. Mladá hudba v halmi Caffe. Účinkujú študenti školy.

10. Horovov Zemplín - súťaž v umeleckom prednese.

Účasť vybraných študentov odboru HDU.

11. Koncerty žiakov školy v Dome umenia pre SPŠ elektrotechnickú

a Strednú odbornú školu technickú.

11. Stužková slávnosť IV. B triedy v hoteli Hilton.

17. Štátny sviatok.

18. Riaditeľské voľno pre žiakov školy.

25.-1.12. Umelecký zájazd Symfonického orchestra do Kielc, Poľsko.

26. Stužková slávnosť IV. A triedy v GES klube.

29.-1.12. PRO EDUCO, Spoločenský pavilón, prezentácia školy.

30. Halmi jazz v Halmi Caffe. Hrá improvizačný a jazzový ansámbel školy.

30.-1.12. Prehliadka mladých slovenských organistov v koncertnej sále školy.

December:

30.11.-1.12. Prehliadka mladých slovenských organistov v koncertnej sále školy.

3. Konzultačný deň pre všetky odbory okrem HDU.

8. Koncertné vystúpenie žiakov školy pre cirkevnú strednú zdravotnícku školu

v aule Teologickej fakulty.

13. Koncert pri príležitosti 65. výročia založenia školy v Dome umenia.

22. Posledný deň pred vianočnými prázdninami.

23.-5.1.Vianočné prázdniny.

Január:

9. Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách.

16.-23. Polročné skúšky z hlavných a praktických predmetov.

24.-28. Lyžiarsky výcvik.

25. Polročná klasifikačná porada.

31. Vedúci oddelenia odovzdajú program absolventských výkonov na schválenie

riaditeľstvu školy.

31. Odovzdávanie polročných vysvedčení.

Február:

1. Koncert žiakov školy na Konzervatóriu v Ostrave.

2. Odchodový deň na polročné prázdniny.

3. Polročné prázdniny.

6. Začiatok vyučovania po polročných prázdninách.

6.-11. Kurz zjazdového lyžovania a snoubordovania.

14. Mimoriadny termín absolventskej skúšky.

Rezervácia DU pre verejný koncert žiakov.

15. Mimoriadny termín maturitnej skúšky.

15.-17. SŠK SR - akordeón, Žilina.

SŠK SR - komorná hra, banská Bystrica.

21.-22. Dodatočné skúšky za 1. polrok.

Marec:

3. Posledný deň pred jarnými prázdninami.

6.-10. Jarné prázdniny.

13. Začiatok vyučovania po jarných prázdninách.

14. EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry.

15. EČ a PFIČ z anglického a nemeckého jazyka.

19.-21. SŠK SR - klavír, Bratislava.

SŠK SR - husle, Banská Bystrica

20. Rezervácia DU pre verejný koncert žiakov.

21. Predložiť zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedago-

gickej prípravy, umelecké diela predvedené na IČ MS, maturitné za-

dania a maturitné otázky z jednotlivých maturitných predmetov.

22.-24. SŠK SR - spev, Košice.

27.-28. Talentové prijímacie skúšky.

Apríl:

12. Odchodový deň na veľkonočné prázdniny.

13.-18. Veľkonočné prázdniny.

19. Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách.

Trištvrťročná klasifikačná porada.

20. Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi.

24. Rezervácia DU pre verejný koncert žiakov.

28. Termín odovzdania písomných absolventských prác.

Máj:

5.,8. Výročné skúšky z hlavných predmetov pre maturitné ročníky.

10. Výročná klasifikačná porada pre žiakov 4. ročníka.

12.,15. I. časť akademického voľna.

16.-17. Maturitné skúšky z hlavných predmetov.

17.-19. II. časť akademického voľna.

22.-24. Ústne maturitné skúšky.

30.-31. Výročné skúšky pre študentov 6. ročníka.

Jún:

1. ŠF, sólisti

2. Klasifikačná porada pre študentov 6. ročníka.

5.-9. Študijné voľno pre absolventov.

12.-14. Absolventské skúšky, obhajoby, pedagogické výstupy.

19.-22. Výročné skúšky z hlavných a praktických predmetov pre

1., 2., 3. a 5. ročník.

23. Odovzdať témy absolventských písomných prác - 5. ročník.

26. Výročná klasifikačná porada.

27.-29. Priestor pre organizovanie školských výletov.

*** Absolventská slávnosť odovzdávania diplomov.

30. Slávnostné ukončenie šk. r. 2016/2017.

Letné prázdniny začínajú 3. júla 2017 a končia 3. septembra 2017.

Tento ročný plán je rámcový, môže byť priebežne dopĺňaný, termíny

sa môžu aktuálne upresniť, prípadne zmeniť.

Školský rok 2017/2018 začína 4. septembra o 10.00 hodine.