Plán práce január 2017

PLÁN PRÁCE

Konzervatória v Košiciach na mesiac j a n u á r 2017

Na začiatku roka 2017 želám všetkým profesorom, zamestnancom a študentom

školy pevné zdravie, osobnú pohodu, vzájomné porozumenie a toleranciu.

                                                                                                     MgA. B. Buráš, riaditeľ školy

1.-5. Vianočné prázdniny.

Budova školy na Timonovej bude v pracovných dňoch otvorená v čase

od 8.00-13.00 hodiny.

9. Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách riadne podľa rozvrhu hodín.

*** U p. Vadasyovej priebežne nahlásiť predmety, ktoré žiaci študujú navyše.

Zodp.: triedne profesorky.

11. 13.00 h.: Novoročná kapustnica pre všetkých zamestnancov školy v školskej jedálni.

16.-23. Polročné skúšky z hlavných a praktických predmetov podľa usmernenia vedúcich jednotlivých oddelení, ktorí do 12.1.2017 zverejnia časový harmonogram za svoje oddelenia.

18.-23. Do 15.00 h. vyučujúci priebežne zadávajú známky p. Vadasyovej, triedne profesorky a vedúci oddelení ich priebežne kontrolujú.

21. 9.30 h.: Flautový seminár pre učiteľov a žiakov ZUŠ s Mgr. M. Braunsteinerovou.

Podrobnosti budú na osobitnom ozname.

23.-27. Lyžiarsky výcvik. Zodp.: Mgr. G. Fotul.

25. 9.45 h.: Polročná klasifikačná porada v koncertnej sále školy.

Účasť pre všetkých pedagógov je povinná.

31. Vedúci oddelenia predložia Mgr. S. Sidorovej, zást. riad. školy, vybrané umelecké diela absolventských výkonov na schválenie.

Odovzdať programy na prehrávky na verejný koncert v Dome umenia, plánovaný na 14.2.2017 Mgr. art. I. Čisárikovej, zást. riad. školy na:

konke-zast@stonline. sk cez vedúcich oddelení!

1.2. Triedne profesorky na triednických hodinách vyhodnotia polročnú prácu študentov a rozdajú výpisy vysvedčení.

2.2. Odchodový deň na polročné prázdniny. Vyučovanie končí o 13.20 h.

Budovy školy sa zatvárajú o 16.00 hodine.

3.2. Polročné prázdniny. Budovy školy budú otvorené v čase od 8.00 - 13.00 hodiny.

6.2. Začiatok vyučovania po polročných prázdninách.