Plán práce február 2017
Sem vložte podnadpis

P L Á N P R Á C E

Konzervatória v Košiciach na mesiac f e b r u á r 2017

1. Koncert žiakov školy na Konzervatóriu v Ostrave.

Zodp.: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.

2. 8.00 - 12.00 h.: Metodický deň pre učiteľov tanečného odboru ZUŠ Košice

v koncertnej sále školy. Zodp.: Mgr. J. Cakociová.

Odchodový deň na polročné prázdniny. Vyučovanie končí o 13.20 hodine.

Budovy školy budú otvorené do 16.00 hodiny.

3. Polročné prázdniny pre študentov školy.

Pedagógovia školy - úloha: individuálne zdokonaľovanie využívania aSc agendy.

Budovy školy budú otvorené v čase od 8.00-13.00 h.

6. Začiatok vyučovania po polročných prázdninách.

16.00 h.: Interný koncert žiakov klavírneho oddelenia v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: žiaci 5. ročníka.

Zodp.: triedne profesorky a Mgr. art. M. Hermanová.

7. 16.30 h.: Interný koncert žiakov hry na klavíri v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: študenti 6. ročníka. Zodp.: Mgr. M. Burášová.

8.-9. 9.00 - 11.30 h.: Školské kolo SŠK SR v hre na klavíri v koncertnej sále školy.

Zodp.: Mgr. art. M. Hermanová.

9. 13.30 h.: Koncert žiakov školy v Domove dôchodcov na Garbiarskej ulici.

Účinkujú študenti 5. ročníka HDU. Zodp.: Mgr. S. Sidorová, zást. riad. školy.

16.30 h.: Interný koncert Fazekaš - Shapran, komorná hra v koncertnej sále školy.

Povinná účast: žiaci 1. A triedy. Zodp.: tr. profesorka a Mgr. art. M. Hermanová.

13. 19.00 h.: Mladá hudba v Cathedral Caffe. Zodp.: MA J. Kopčák.

14. Mimoriadny termín maturitnej skúšky.

15. Mimoriadny termín absolventskej skúšky.

Harmonogram pripraví Mgr. S. Sidorová, zást. riad. školy.

15.-17. SŠK SR - akordeón, Žilina.

SŠK SR - komorná hra, Banská Bystrica.

Zodp.: vedúci oddelení a Mgr. art. Z. Udičová.

18. Zájazd študentov a pedagógov klavírneho oddelenia na recitál B. Brezovského

do Budapešti. Zodp.: Mgr. art. E. Jámbor.

21. 16.30 h.: Interný koncert žiakov klavírneho oddelenia v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: žiaci 1. B triedy.

Zodp.: triedna profesorka a Mgr. art. M. Hermanová.

19.00 h.: Benefičný koncert žiakov speváckeho oddelenia v Konkatedrále v Prešove.

Zodp.: Mgr. K. Gremanová a Mgr. L. Kozubík.

21.-22. Dodatočné skúšky žiakov za 1. polrok 2016/2017.

Harmonogram pripraví Mgr. S. Sidorová, zást. riad. školy.

22. 14.15 h.: Klasifikačná porada k dodatočným skúškam. Účasť pedagógov je povinná.

Po porade bude Umelecká rada školy.

20.00 h.: Konzervatoristi v Smelly Cat. Zodp.: MA J. Kopčák.

23. 16.30 h.: Interný koncert žiakov klavírneho oddelenia v koncertnej sále školy.

Povinná účasť: žiaci 2. A triedy.

Zodp.: triedna profesorka a Mgr. art. M. Hermanová.

24. Od 9. 00 hod. bude prebiehať konkurz vybraných žiakov našej školy do Slovenského mládežníckeho orchestra v koncertnej sále školy.

Zodp.: MgA. B. Buráš, riaditeľ školy.

28. Klavírne interpretačné kurzy s MgA. D. Švárnou. Podrobnosti budú na osobitnom

ozname. Zodp.: Mgr. art. M. Hermanová.