Plán činností 
školský rok 2017/2018

PLÁN ČINNOSTÍ KONZERVATÓRIA V KOŠICIACH

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

September:

4. Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018.

5. Preberanie učebníc zo školskej knižnice podľa časového dohovoru s archivár-

kou školy, práce v triedach s triednymi profesormi, dokončenie zadeľovania

individuálneho vyučovania.

6. Začiatok kolektívneho a individuálneho vyučovania riadne podľa rozvrhu

hodín.

12. Absolventská skúška v jesennom období - PČOZ.

12. a 13. Maturitná skúška v jesennom období - TČOZ.

14. Príbeník - Mosty bez bariér. Zabezpečenie programu.

15. Štátny sviatok.

19. Posledný termín odovzdania rozvrhov hodín v 3 exemplároch

Mgr. S. Sidorovej, zást. riad. školy.

20. Pracovná porada a umelecká rada školy.

26. Termín odovzdania plánov činností oddelení a výchovného poradenstva

Mgr. S. Sidorovej, zást. riad. školy.

Október:

4. Koncert HDU s POP ansámblom.

11.-12. Správna voľba povolania, prezentácia školy na Ostrovského ulici.

17. Zbierka pre chudobných.

Koncert mladých umelcov z Katowic v koncertnej sále školy.

20. Stužková IV.A triedy v Tabačke.

24. Halmi jazz v Halmi Caffe. Hrá improvizačný a jazzový ansámbel školy.

27. Odchodový deň pred jesennými prázdninami.

30.- 31. Jesenné prázdniny.

November:

1. Štátny sviatok. Deň pracovného voľna.

2.-3. Riaditeľské voľno pre žiakov školy.

4. Stužková slávnosť IV.B triedy v Hiltone.

6. Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách.

J. Podprocký: Dlhý nos - predstavenie študentov speváckeho oddelenia pre MŠ Baranček v Košiciach.

7. Interný koncert žiakov školy v koncertnej sále školy.

8. Koncert Pop ansámbla školy a žiakov HDU pre SOŠ technickú v Dome umenia.

Štvrťročná klasifikačná porada, po nej bude pracovná porada.

9. Prednáška o autorskom zákone. Podrobnosti budú na osobitnom ozname.

10. J. Podprocký: Dlhý nos - predstavenie študentov speváckeho oddelenia pre Cirkevnú bl. Imeldy v Košiciach.

Schôdze Rodičovskej rady - plenárka, triedne aktívy, informácie.

13. Spolupráca žiakov HDU, 2. ročníka na predstavení v rámci Sakrálneho festivalu

v kostole u Premonštrátov.

15. Horovov Zemplín - súťaž v umeleckom prednese.

Účasť vybraných študentov odboru HDU.

Stretnutie so špeciálnym pedagógom v koncertnej sále školy.

16. Odchodový deň.

17. Štátny sviatok. Deň pracovného voľna.

18. Noc divadiel: Predstavenie žiakov 4. a 6. ročníka HDU.

20. Koncert žiakov partnerskej školy z Ostravy u nás.

Konzervatoristi v Smelly cat. Účinkuje jazzový ansámbel školy.

21. Mladá krv - koncert študentov školy v rámci festivalu Ars Nova v Malej sále Domu umenia.

21. V. Nezval: Manon Lescaut, predstavenie žiakov 4. a 6. roč. HDU v rámci Sakrálneho festivalu v divadelnom štúdiu školy.

23. Trio Marcipio - komorný koncert v rámci festivalu Ars Nova v koncertnej sále školy.

26. Festival sakrálneho umenia v Dome umenia. Záverečný koncert Symfonického orchestra, sólistov a speváckeho zboru školy.

27.11.-1.12. Účasť žiakov školy na Prehliadke mladých slovenských organistov

v Bratislave.

28. Mladá hudba v Cathedrale Caffe.

29. Interný koncert speváckeho oddelenia v hudobnom oddelení Verejnej knižnice J. Bocatia.

29.-30. Pro Educo - účasť školy na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania v Spoločenskom

pavilóne.

December:

2. Konzultačný deň pre všetky odbory.

22. Posledný deň pred vianočnými prázdninami.

23.-5.1.Vianočné prázdniny.

Január:

8. Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách.

15.-22. Polročné skúšky z hlavných a praktických predmetov.

24. Polročná klasifikačná porada.

31. Vedúci oddelenia odovzdajú program absolventských výkonov na schválenie

riaditeľstvu školy.

31. Odovzdávanie polročných vysvedčení.

Február:

1. Odchodový deň na polročné prázdniny.

2. Polročné prázdniny.

5. Začiatok vyučovania po polročných prázdninách.

10. Konzultačný deň pre všetky odbory.

13. Mimoriadny termín absolventskej skúšky.

14. Mimoriadny termín maturitnej skúšky.

15.-17. SŠK SR - akordeón, Žilina.

SŠK SR - komorná hra, Banská Bystrica.

20. Rezervácia DU pre verejný koncert žiakov.

20.-21. Dodatočné skúšky za 1. polrok.

23. Posledný deň pred jarnými prázdninami.

26.-2.3. Jarné prázdniny.

Marec:

26.-2.3. Jarné prázdniny.

3. Začiatok vyučovania po jarných prázdninách.

13. EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry.

14. EČ a PFIČ z anglického a nemeckého jazyka.

18.-21. SŠK SR - organ, Košice.

19. Rezervácia DU pre verejný koncert žiakov.

19.-21. SŠK SR - drevené dychové nástroje - Bratislava.

SŠK SR - gitara - Žilina.

21. Predložiť zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedago-

gickej prípravy, umelecké diela predvedené na IČ MS, maturitné za-

dania a maturitné otázky z jednotlivých maturitných predmetov.

28. Odchodový deň na veľkonočné prázdniny.

29.-3.4. Veľkonočné prázdniny.

Apríl:

29.3.-3.4. Veľkonočné prázdniny.

4. Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách.

9.-11. SŠK SR - viola, violončelo, kontrabas - Košice.

11.-13. SŠK SR - plechové dychové nástroje - Banská Bystrica.

12.-13. Talentové prijímacie skúšky.

12. Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi.

18. Trištvrťročná klasifikačná porada.

24. Rezervácia DU pre verejný koncert žiakov.

27. Termín odovzdania písomných absolventských prác.

Máj:

2.-4. Výročné skúšky z hlavných predmetov pre maturitné ročníky.

9. Výročná klasifikačná porada pre žiakov 4. ročníka.

10.,11.,14. I. časť akademického voľna.

15.-16. Maturitné skúšky z hlavných predmetov.

17.-18. II. časť akademického voľna.

21.-23. Ústne maturitné skúšky.

24. Koncert ŠF so sólistami školy.

28. Rezervácia DU pre verejný koncert žiakov.

28.-30. Výročné skúšky pre študentov 6. ročníka.

Jún:

1. Klasifikačná porada pre študentov 6. ročníka.

4.-8. Študijné voľno pre absolventov.

11.-13. Absolventské skúšky, obhajoby, pedagogické výstupy.

18.-21. Výročné skúšky z hlavných a praktických predmetov pre

1., 2., 3. a 5. ročník.

22. Odovzdať témy absolventských písomných prác - 5. ročník.

25. Výročná klasifikačná porada.

27.-29. Priestor pre organizovanie školských výletov.

*** Absolventská slávnosť odovzdávania diplomov.

29. Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018.

Letné prázdniny začínajú 2. júla 2018 a končia 31. augusta 2018.

Tento ročný plán je rámcový, môže byť priebežne dopĺňaný, termíny

sa môžu aktuálne upresniť, prípadne zmeniť.

Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra o 10.00 hodine.