Oddelenie tanca

Žiaci si osvoja základné vyjadrovacie a výrazové prostriedky tanečných techník. Žiaci sú schopní samostatne, alebo pod vedením choreografa naštudovať a interpretovať tanečné umelecké diela. Verejne vystupovať v náročných choreografických dielach v klasickom, ľudovom a modernom tanci, sprostredkovať a vyjadriť svoje pocity, vnemy a postoje vopred pripraveným alebo improvizovaným umeleckým tanečným prejavom. Aplikovať získané vedomostí a zručností v umeleckom kolekíve na základe partnerskej rovnocennosti vo vzťahoch a vyučovať a pracovať s detským kolektívom na úrovni ZUŠ.