Oddelenie skladby, dirigovania, organu a hudobnoteoretických predmetov

Hudba - skladba

1. Charakteristika predmetu

Skladba je hlavný odbor štúdia odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy, ktorý rozvíja tvorivý umelecký talent žiaka, vštepuje mu vedomosti, návyky a schopnosti potrebné pre profesionálnu hudobnú tvorbu.

Po štyroch rokoch štúdia a absolvovaní maturitných skúšok pokračujú študenti v súvislom vzdelávaní v štúdiu v piatom a šiestom ročníku, kde absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku skomponovaním absolventskej skladby. V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného odboru aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä v metodike a didaktike vyučovania skladby. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecko-kompozičné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Hudba - dirigovanie

1. Charakteristika predmetu

Hlavný odbor štúdia dirigovanie rozvíja techniku dirigovania, spôsob naštudovania skladieb a prácu so zborovými a orchestrálnymi telesami. Individuálny rozvoj žiaka sa formuje v teoretickej rovine a v praktickom dirigovaní pri klavíri, ktorý sa postupne strieda so zborovými a orchestrálnymi telesami.

Štúdium v piatom a šiestom ročníku sa uskutočňuje na vyššej odbornej úrovni a je zároveň späté s pedagogicko-umeleckým vzdelaním, ktoré žiak bohato využíva pri práci s orchestrom, sólistami a menšími nástrojovými skupinami. Popritom si rozširuje poznatky z ďalších hudobných diel. Cieľom je viesť žiaka k väčšej samostatnosti pri štúdiu partitúr ako i pri práci s orchestrom. Hlavný odbor štúdia dirigovanie vychováva taktiež k organizačným schopnostiam nacvičovať a viesť vokálne a menšie súbory. V súvislom šesťročnom štúdiu na hodinách hlavného odboru dirigovanie získavajú žiaci aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania dirigovania. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

Hudba - 04 Hra na organe

1. Charakteristika predmetu

Hra na organe je hlavným odbor štúdia, ktorý pripravuje žiakov na úlohy, ktoré bude vyžadovať umelecká a pedagogická prax.

Základný rámec učebného plánu sleduje postupný proces od budovania elementárnej organovej techniky po identifikáciu a zvládnutie interpretačných problémov organových skladieb v rôznych štýlových obdobiach. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné v počiatočných rokoch štúdia vybudovať celú sústavu praktických návykov a osvojiť si elementárne technicko-vecné poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre umelecko-interpretačnú nadstavbu. Prvé roky štúdia sa orientujú predovšetkým na nadobudnutie precíznych technických základov: dokonalé zvládnutie bazálnych prvkov a spôsobov organovej hry, ako sú spôsob úderu na rozličných druhoch traktúr, technika artikulácie, pedálová hra, súčinnosť manuálovej a pedálovej hry, pretože tie sú predpokladom úspešnosti v praktickom pôsobení, pedagogickej práci a v prípadnom ďalšom vzdelávaní organistu.

Na konci každého klasifikačného obdobia vykonávajú žiaci praktickú skúšku z hry na organe pred komisiou zloženou z pedagógov oddelenia. O známke rozhoduje komisia s prihliadnutím na návrh vyučujúceho pedagóga. Obsah a rozsah skúšobnej látky určujú učebné osnovy. Výnimka je povolená žiakom pripravujúcim sa na súťaž. Po ukončení štvrtého ročníka žiaci vykonávajú praktickú maturitnú skúšku, ktorá má preukázať ich umeleckú vyspelosť a schopnosť pokračovať v pomaturitnom štúdiu. Žiaci pokračujú v súvislom vzdelávaní v piatom a šiestom ročníku, kde absolvujú výučbu na vyššej odbornej úrovni a ukončia ju v šiestom ročníku absolventským výkonom, ktorý sa riadi organizačnými smernicami konzervatória a ktorým žiak nadobúda komplexné odborné vzdelanie a umeleckú spôsobilosť v danom odbore.

V súvislom šesťročnom štúdiu získavajú žiaci na hodinách vyučovania hlavného predmetu aj rozsiahle vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike, a to najmä metodiky a didaktiky vyučovania hry na organe. Preto sú po absolvovaní šesťročného štúdia schopní samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.