Oddelenie dychových a bicích nástrojov

študijné odbory: hra na flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune a tube (8229 Q 05), hra na bicích nástrojoch (8229 Q 05)

Hlavný odbor štúdia  vzdeláva žiaka umelecky a pedagogicko - umelecky. Žiak sa naučí tvorivo uplatniť vedomosti, schopnosti a skúsenosti získané štúdiom všetkých predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a vo svojej pedagogicko-umeleckej práci. Predmet je koncipovaný ako súvislé 6 ročné štúdium. V hlavnom odbore štúdia  je dôležitý individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa jeho osobnostných daností, miery jeho talentu, stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti. Pedagóg vyučuje podľa individuálneho plánu rozvoja žiaka vypracovaného pre jednotlivé ročníky z pohľadu požiadaviek súvislého šesťročného štúdia a absolutória.