Oddelenia
Konzervatórium má 10 oddelení

Tanečné oddelenie M. a J. Halaszových

Oddelenie hudobno dramatického umenia

Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Akordeónové oddelenie

Oddelenie hlavného odboru štúdia hry na klavíri

Oddelenie spevu

Povinný predmet - hra na klavíri

Oddelenie strunových nástrojov

Oddelenie skladby, dirigovania, organu a hudobno-teoretických predmetov

Oddelenie všeobecno - vzdelávacích predmetov

Nepedagogickí zamestnanci