Začiatok školského roku 2016/2017

29.08.2016

Tešíme sa na vás 5. septembra 2016 o 10.00 hod.  

Organizácia dovoleniek a nástupu do školy v šk. roku 2016/2017

30.6. 9.00 h. - Ukončenie školského roka v triedach, hodnotenie výchovno-vzdelá-

vacích výsledkov a odovzdávanie vysvedčení.

Riaditeľstvo školy vydáva zákaz vydať vysvedčenie tým žiakom, ktorí

majú voči škole akékoľvek podĺžnosti !! (školská knižnica, neodovzdané kľúče od skriniek, ZRPŠ, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov...) Zodp.: triedni profesori.

1.7. 9.00 h.: Umelecká rada školy v rokovacej miestnosti.

10.00 h.: Práca v oddeleniach.

4.7. 9.00 - 12.30 h.: Práca v oddeleniach a odovzdávanie triednych kníh Mgr. art.

I. Čisárikovej, zást. riad. školy, podľa tohoto časového harmonogramu:

9.30 - tanec, 9.40 - spev, 9.50 - dych.nástroje, 10.00 - organ, 10.10 - klavír,

10.20 - sláč. a strun. nástroje,10.30 - akordeón, 10.40 - korepetície, 10.50 - povinný klavír,

11.00 - hud.-teor. predmety,11.10 - všeob.-vzdel. predmety.

Zodpovední za správne vypísanie sú jednotliví vedúci oddelení.

5.7. Štátny sviatok.

6.7. 9.30 h.: Alpínka - spoločný guľášový obed a vyhodnotenie školského roku 2015/2016.

Účasť je povinná pre všetkých pedagogických zamestnancov.

Spoločný odchod autobusom od ŠF.

Dovolenka pre pedagogických zamestnancov trvá:

od 7.7.2016 do 31.7.2016, spolu 17 dní (na 1. lístok),

od 1.8.2016 do 24.8.2016, spolu 18 dní (na 2. lístok).

25.8.2016 9.00 h.: Pracovná porada v koncertnej sále školy.

10.00 h.: Opravné, dodatočné, prestupové a zisťovacie skúšky.

26.8.2016 9.30 h.: Klasifikačná porada k vyhodnoteniu skúšok, kompletizácia zoznamov

žiakov v jednotlivých triedach, upresnenie úväzkov.

29.8.2016 Štátny sviatok.

30.8.2016 9.00 h.: Pracovné stretnutie triednych profesoriek a vedúcich oddelení

s riaditeľstvom školy v koncertnej sále školy.

10.00 h.: Práca v oddeleniach.

31.8.2016 9.00 h.: Preberanie školskej dokumentácie na študijnom oddelení,

kompletizácia úväzkov v oddeleniach a príprava tematických výchovno- vzdelávacích plánov a školského vzdelávacieho programu pre šk. rok 2016/2017.

1.9.2016 Štátny sviatok.

2.9.2016 Práca doma: Štúdium školskej legislatívy a príprava triednej dokumentácie.

Začiatok školského roka: 5.9.2016 o 10.00 hodine.