POZOR - Štipendiá

04.10.2016

Študenti, prečítajte si podmienky na získanie štipendia. Sledujte termíny, aby ste neprišli o financie.

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), podľa § 149Štipendium.

Nárok na sociálne štipendium má žiak školy :

  1. z titulu hmotnej núdze ( poberanie dávok v hmotnej núdzi).
  2. z titulu životného minima ( sleduje sa príjem v rodine za r. 2015)

Výška štipendia závisí od posledného priemerného prospechu pred podaním žiadosti o štipendium a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa . V šk. roku 2016/17 je výška životného minima takáto:

  • 45,21 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane
  • 31,65 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
  • 22,61 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

Sumy životného minima sa podľa § 5 z. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1.7. bežného kalendárneho roku

V školskom roku 2016/2017 sú to nasledovné hodnoty:

  • 198,09 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu
  • 90,42 € na každé zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

(ak je viac detí, táto suma sa násobí počtom týchto detí).

Záujemca o sociálne stredoškolské štipendium je povinný:

- vyplniť a podpísať tlačivo Žiadosť o poskytnutie štipendia(tlačivo u hospodárky školy alebo

na webovej stránke Centra vedecko-technických informácií SR,

- predložiť originál i kópiu (na overenie ) posledného vysvedčenia

- predložiť doklady potvrdzujúce dôvod na poskytnutie štipendia- pri hmotnej núdzi -

potvrdenie ÚPSVaR v mieste bydliska o poberaní dávok v hmotnej núdzi;

pri životnom minime- zdokumentovať všetky príjmy v rodine za rok 2015. Všetky druhy príjmov sú uvedené v tlačive žiadosť o poskytnutie štipendia.

Čestné prehlásenie - nie je doklad, ktorý by bol braný do úvahy pri posudzovaní nároku na štipendium.

Ak je jeden z rodičov dobrovoľne nezamestnaný ( platí si odvody) žiak nemá nárok na štipendium.

Potvrdenia musia byť vystavené v tom mesiaci v ktorom je podaná žiadosť . Štipendium sa priznávam od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola podaná úplná žiadosť(tzn. so všetkými podkladmi).

Žiadosti o štipendium sa podávajú hospodárke školy, ktorá žiadosti vyhodnocuje. O priznaní - nepriznaní štipendia sú žiadatelia alebo ich zákonní zástupcovia informovaní doručením Rozhodnutia o priznaní - nepriznaní štipendia.

Je dôležité sa oboznámiť s tým, že podpísaný žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca(v prípade neplnoletosti) písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia, v prípade neuvedenia pravdivých údajov sú si vedomí následkov.

Košice 30.9.2016

Vypracovala: M. Spišáková