Interpretačný seminár oddelenia strunových nástrojov 

24.10.2016

24. október 2016 o 13:30 hod. v koncertnej sieni

Program: 

Ch. de Bériot: Téma s variáciami d mol

Andrea ASTRABOVÁ - husle, 2. ročníkMgr. art. Z. Udičová - klavír

/z triedy MgA. P. Sklenku/

J. S. Bach: Prelúdium, Allemande z I. Suity G dur

Patrik ZASTKO - violončelo, 1. ročník

/z triedy MgA. M. Červenáka, ArtD./

Ch. de Bériot: Téma s variáciami d mol

Terézia MUŠUTOVÁ - husle, 3. ročník

Mgr. art. Z. Udičová - klavír

/z triedy MgA. P. Sklenku/