Deň otvorených dverí

03.12.2016

pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2017/2018

pre všetky odbory okrem HDU sa uskutoční deň otvorených dverí - 3. 12. 2016 od 9.00 hodiny.

Je potrebné, aby zákonný zástupca prihlásil svoje dieťa

písomne na adresu: Riaditeľstvo Konzervatória, Timonova 2, 040 01 Košice,

alebo telefonicky na číslo: 055/ 62 219 67 - študijná referentka p. Hrivňáková,

alebo e-mailom na: kon-ke@stonline.sk.

Uveďte odbor, o štúdium ktorého má vaše dieťa záujem.

T e r m í n : 3. 12. 2016 ( sobota )

P r e z e n t á c i a : 08. 30 - 08. 55 hod - chodba na prízemí pri vrátnici

( PaedDr. A. Semanová, Mgr. L. Ružička)

* * * * *

9. 00 - 10. 00 P r e z e n t á c i a školy, stretnutie s riaditeľom školy

v koncertnej sále školy ( prízemie )

* * * * *

Oddelenie d y c h o v ý c h a b i c í c h nástrojov

Zloženie komisie: Mgr. art. P. Slávik + ďalší členovia oddelenia10. 00 - 10. 30 hod - rozohrávanie žiakov v uč. č. 28, 32 (2. p.)

od 10. 30 hod - práca komisie v uč. č. 33 (2. p.)

K l a v í r n e oddelenie

Zloženie komisie: Mgr. art. M. Hermanová + ďalší členovia oddelenia

10. 00 - 10. 10 hod - presun žiakov v sprievode vedúcej odd. do

priestorov na Moyzesovej ul.

10. 10 - 10. 30 hod - rozohrávanie žiakov v pridelených triedach

od 10. 30 hod - práca komisie v seminárnej miestnosti

Oddelenie hry na o r g a n e

Zloženie komisie: Mgr. art. E. Dzemjanová + ďalší členovia odd.

10. 00 - 10. 15 hod - rozohrávanie v koncertnej sále ( prízemie )

od 10. 15 hod - práca komisie v koncertnej sále

Oddelenie s p e v u

Zloženie komisie: Mgr. art. A. Hollá, ArtD.+ ďalší členovia odd.

klavírna spolupráca Mgr. art. D. Kačmárová,

Mgr. art. E. Jambor, ped. I. Červenáková

10. 00 - 10. 30 hod - rozospievanie žiakov v uč. č. 30, 31 (2.p.)

od 10. 30 hod - práca komisie v uč. č. 30, 31 ( 2.p.)

Oddelenie s t r u n o v ý c h nástrojov

Zloženie komisie: Mgr. art. M. Kyjovský + ďalší členovia odd.

10. 00 - 10. 30 hod - rozohrávanie žiakov v uč. č. 34, 35 ( 2. p. )

od 10. 30 hod - práca komisie v uč. č. 36 ( 2. p. )

Oddelenie t a n c a

Zloženie komisie: Mgr. art. J. Cakociová + ďalšie členky oddel.

Klavírna spolupráca: Mgr. M. Burášová

10. 00 - 10. 15 - základné informácie vedúcej odd. v tanečnej

sále - uč. č. 20 ( 1.p. )

od 10. 20 - práca komisie v tanečnej sále

žiaci sa prezliekajú v šatni

č. d. 15 - dievčatá, č. d. 14 - chlapci ( 1.p. )

U P O Z O R N E N I E !!!

Na vývesnej tabuli pri vrátnici sú zverejnené v z o r y TESTOV z hu-

dobnej náuky, hudobnej teórie a zo sluchovej analýzy, ktoré sú súčasťou talentovej skúšky ( nerobia sa v odbore TANEC ! ! ).

Tak isto si všimnite tematické okruhy vedomostí, ktoré sa v týchto testoch preverujú!!!

V š e t k y odbory budú na talentových prijímacích skúškach robiť aj testy

zo s l o v e n s k é h o jazyka . Okruh otázok týchto testov je tiež na

vývesnej tabuli.

V Košiciach 1. 12. 2016. Mgr. Silvia Sidorová

zást. riad. školy