Klavírne oddelenie

hra na klavíri (8229 Q 03)

Hlavný odbor štúdia hra na klavíri vzdeláva žiaka umelecky a pedagogicko - umelecky. Žiak sa naučí tvorivo uplatniť vedomosti, schopnosti a skúsenosti získané štúdiom všetkých predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a vo svojej pedagogicko-umeleckej práci. Predmet je koncipovaný ako súvislé 6-ročné štúdium. V hlavnom odbore štúdia hra na klavíri je dôležitý individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa jeho osobnostných daností, miery jeho talentu, stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti. Pedagóg vyučuje podľa individuálneho plánu rozvoja žiaka vypracovaného pre jednotlivé ročníky z pohľadu požiadaviek súvislého šesťročného štúdia a absolutória.