PaedDr. Tatiana Kastelovičová
pedagóg

Vysokoškolské štúdium absolvovala v roku 1984 na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach - odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra - občianska náuka). Od septembra 1984 pedagogicky pôsobila na Strednom odbornom učilišti dopravnom v Košiciach. Od roku 1997 vyučuje ako interný pedagóg na Konzervatóriu Košice/ Timonova 2 predmety Slovenský jazyk a literatúra, Javisková reč a Občianska náuka.