Mgr. art. Juraj Helcmanovský

V rokoch 1968-74 študoval na Konzervatóriu v Košiciach hru na husliach; štúdiá zavŕšil na Konzervatóriu v Brne v roku 1975, kde získal absolutórium z odboru hra na cimbale. V rokoch 1985-87 absolvoval Stredné odborné učilište hudobných nástrojov v Hradci Králové (odbor ladenie a výroba klavírov). V roku 1990 bol na stáži vo firme Bösendorfer vo Viedni. V rokoch 1997-2002 absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore hra na cimbale na AU v Banskej Bystrici.V rokoch 1972-74 bol externým a 1974-75 riadnym členom orchestra ŠD Košice. V rokoch 1975-77 pôsobil ako hráč na trúbke v Posádkovej hudbe Trenčín, 1977-86 sólista - cimbalista orchestra SĽUK-u, 1986-87 a 1990-96 pracoval ako živnostník - ladič klavírov, 1987-90 ladič klavírov na košickom konzervatóriu. V rokoch 1988-96 bol externým, 1996-2003 interným pedagógom hry na cimbale na Konzervatóriu v Košiciach (súčasne v rokoch 2002-03 externým asistentom na AU v Banskej Bystrici). V rokoch 2003-10 pracoval ako klavírny špecialista v Pianowarehouse v Londýne. Od roku 2010 až do súčasnosti je interným pedagógom hry na cimbale na košickom konzervatóriu a na ZUŠ na Jantárovej ulici, kde vyučuje hru na husliach a na cimbale.