Mgr. art. Emília Dzemjanová, ArtD.
vedúca predmetovej komisie

V rokoch 1974-80 študovala na košickom konzervatóriu v organovej triede I. Sokola a K. Rečla. V štúdiách hry na organe pokračovala na Hudobnej fakulte VŠMU u F. Klindu (1980-85) a v rokoch 1997-99 tu absolvovala aj doktorandské štúdium. V roku 1983 absolvovala majstrovské kurzy F. Peetersa v Belgicku. V tom istom roku získala III. miesto a Cenu SHF na celoslovenskej Interpretačnej súťaži v Piešťanoch.

Od roku 1982 až do súčasnosti vyučuje nepretržite hru na organe a odborné predmety na košickom konzervatóriu (od roku 1993 je vo funkcii vedúcej Organového oddelenia). V r. 2004 - 2011 pôsobila ako hosťujúca docentka na Katedre hudby PF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podieľala na koncepte študijných materiálov pre ZUŠ a je autorkou Základných pedagogických dokumentov konzervatórií v študijných odboroch hra na organe a cirkevná hudba. V roku 1992 jej bol udelený titul International Woman of the Year, v roku 1993 titul World Intelectual, v roku 1997 Medaila sv. Gorazda za dlhoročnú prácu a významný prínos k rozvoju školstva a vzdelanosti v SR a v roku 2009 Cena mesta Košice za mimoriadne úspešnú umeleckú a pedagogickú činnosť reprezentujúcu mesto Košice na Slovensku i v zahraničí.

Ako koncertná organistka účinkovala nielen na Slovensku a v Česku, ale aj vo viacerých európskych krajinách, spolupracovala s rozhlasom a televíziou, nahrala niekoľko CD. Aktívne sa zúčastňuje aj muzikologických konferencií. Je autorkou odborných publikácií: Organová škola (1996, 2000) a Metodika organovej hry (2002). Pravidelne je pozývaná do porôt celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží.