Mgr. Henrieta Drozdeková

pedagóg hlavného odboru štúdia hra na hoboji

Narodila sa 19.2.1961 v Košiciach v hudobníckej rodine. Ako 6 ročná začala navštevovať ĽŠU-odbor klavír a neskôr hoboj. Po úspešných talentových skúškach na oboch nástrojoch študovala na konzervatóriu od r.1976 hlavný odbor klavír a vedľajší nástroj hoboj v triede Mgr. art. Š. Sklenku. Po maturitných skúškach z oboch nástrojov ukončila konzervatórium v hlavnom odbore hoboj. Počas štúdia sa zúčastnila viacerých súťaží - 1., 2.miesto. Po ukončení konzervatória študovala hoboj v triede prof. R. Nováka na VŠMU v Bratislave (1981-1985). Už počas štúdia na VŠMU nastúpila do ŠFK na pozíciu 1.hoboj (r.1984). Niekoľko rokov bola členkou dychového kvinteta pri ŠFK a taktiež členkou dievčenského súboru Quartet puellarum. V ŠFK pôsobí dodnes.