PhDr. Júlia Bukovinská

Hru na klavíri študovala na Konzervatóriu Košice v triede L. Kojanovej. Štúdium dejín umenia - hudobnej teórie a kritiky absolvovala v roku 1982 na VŠMU v Bratislave. V roku 1983 získala doktorát v odbore hudobná veda na FF UK v Bratislave. V rokoch 1982-90 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Od roku 1991 vyučuje na Konzervatóriu v Košiciach (od roku 1996 vo funkcii vedúcej Oddelenia skladby, dirigovania a hudobnoteoretických predmetov). Vyučuje predmety - dejiny hudby, estetický seminár, diplomový seminár.

Je členkou Slovenskej hudobnej únie, Slovenského syndikátu novinárov, Dejepisného spolku v Košiciach, spoluzakladateľkou a členkou prípravného výboru festivalu súčasného umenia Ars Nova Cassoviae, spoluzakladateľkou a správkyňou Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov, spoluzakladateľkou a dramaturgičkou festivalu Hudobné rezonancie. Publikovala vyše 300 odborných článkov a recenzií v Hudobnom živote, Estetickej výchove, Národnej obrode, regionálnej tlači). Je autorkou encyklopedických hesiel, knižných recenzií a sprievodných textov do bulletinov. Založila edíciu Kapitoly z dejín hudobného života v Košiciach) a iniciovala organizovanie novodobých muzikologických konferencií v Košiciach (2004, 2006, 2008, 2011, 2013). V roku 2006 jej bola udelená Cena primátora mesta Košice zamimoriadne záslužnú činnosť v prospech kultúrneho života mesta Košicea publikačnú činnosť v rámci dejín hudobnej kultúry v Košiciach. V roku 2010 prevzala spolu s J. Podprockým za HSH Cenu primátora mesta Košice za zásluhy o výskum hudobnej histórie, propagáciu tvorby a interpretačného umenia Košíc a východoslovenského regiónu. Dielo (výber): Malá encyklopédia hudby 1.- 5. diel (Košice 1999-2013), Konzervatórium Košice 1956-2001 (Košice 2001), Košické kvarteto (Košice 2003), Augustín Procházka (Košice 2007), Ferdinand Šteller-Šteliar (Košice 2008), František Balún (Košice 2009), Osobnosti hudobného života v Košiciach (2013).