Mgr. Anna Bartová
pedagóg

Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 1983 na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach v odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (ruský jazyk - dejepis). Svoju pedagogickú spôsobilosť si rozšírila vykonaním štátnej skúšky z Anglického jazyk a literatúry s didaktikou. Získala niekoľko Osvedčení o využití informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa.

Svoju pedagogickú činnosť začala v roku 1983. Pôsobí ako cvičný učiteľ pre absolventov pedagogických a filozofických fakúlt. V rokoch 1993-95 poskytovala sprievodcovské a prekladateľské služby v anglickom a ruskom jazyku. Pracovala tiež ako sprievodca cestovného ruchu v Taliansku, Grécku a Turecku.Pôsobila aj ako lektorka anglického jazyka vo Východoslovenských elektrárňach a v U.S.Steel Košice.

Na Konzervatóriu Košice/ Timonova 2 vyučuje anglický jazyk od školského roku 2012/13.