Akordeónové oddelenie

hra na akordeóne (8229 Q 07)

Hlavný odbor štúdia hra na akordeóne vzdeláva žiaka umelecky a pedagogicko-umelecky. Žiak sa naučí tvorivo uplatniť vedomosti, schopnosti a skúsenosti získané štúdiom všetkých predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a vo svojej pedagogicko-umeleckej práci. Predmet je koncipovaný ako súvislé 6 ročné štúdium. V hlavnom odbore štúdia hra na akordeón je dôležitý individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa jeho osobnostných daností, miery jeho talentu, stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti. Pedagóg vyučuje podľa individuálneho plánu rozvoja žiaka vypracovaného pre jednotlivé ročníky z pohľadu požiadaviek súvislého šesťročného štúdia a absolutória.