Oddelenia
Konzervatórium má 12 oddelení

Oddelenie hudobno dramatického umenia

Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Oddelenie organu

Oddelenie tanca

Oddelenie hlavného odboru štúdia hry na klavíri

Oddelenie spevu

Akordeónové oddelenie

Oddelenie strunových nástrojov

Oddelenie skladby, dirigovania a hudobno-teoretických predmetov

Povinný predmet - hra na klavíri

Oddelenie všeobecno - vzdelávacích predmetov

Nepedagogickí zamestnanci