Hudobno dramatické umenie
Pedagógovia

Mgr. Silvia Sidorová

vedúca predmetovej komisie

MgA. Eva Cibulová - RyšákováMgr. art. Veronika Šoltýsová Rabatová


Mgr. art. Róber Šudík


Mgr. art. Daniel Straka


Mgr. art. Igor Timko


Mgr. Marta Vilhanová

Bc. Leona Nadányiová

PaedDr. Zoltán Šallai

korepetícia

Mgr. art. Adrián Harvan

korepetícia


PhDr. Miroslava Lauffová

pedagogicko umelecká prax